گوسفند زنده – دام زنده تهران

هر گاوداری نیاز به یک دام پزشک دارد. برای این منظور نیاز به ساخت قسمت پزشکی در سوله دامداری است. به همین منظور در صورت بیماری باید دام از بقیه گله جدا شود تا مورد مداوا قرار گرفته و پس از بهبود دوباره به گله باز گردد. اما جناب آقای منضور در تمام اموری که بعد از شهریور واقع شدهاست شما وارث همه آن امور نیستید نه اماوارث تبعی هستند وارت علی الاصول نیستید، وارث علی الاصول دولت گذاشتهاید وارث تبعی دولتهای گذشته هستید برای اینکه بنده هیچوقت دولت نبودم که وارث تبعی باشم وزیر هم نبودم شماها که بودهاید وارث تبعی هستید وارت علی الاصول دولت گذشته هستید بنده مقداری اینجا یادداشت دارم، مرحوم رضا شاه در زمان خودش بودجهای داشت کارهائی توی این مملکت شدهاست، خط آهن، کارخانهها ابنیه و تمام آن اصلاحاتی که هر مخالف ومعاندی یک ذره اش را نمیتواند انکار کند هیچ آیا مقایسه میکنیم بودجه آنروز مملکت را با بودجه امروز مملکت، چه جور از آن بودجه استفاده میشد با اینکه همه ناراضی بودند راست هم میگفتند و البته مامورین املاک و البته مامورین ولایات نسبت بمردم تعدی میکردند و این تعدی هم باز از نقطه همان دست مرموز بود که دیدند این شاهی که سیصد سال مثل او برای مملکت نیامده انداختند در اطرافیان فکری و یک وضعیتی که برای آن خدمت شهریور را درست کردند و البته در ضمیر و در ماهیت و در عمل و در فکر آن پادشاه همه اش خدمت بود چطور شد که تمام این خدمات را منعکس کردند چطور شد آن بودجه بود حالا هم بودجهاست بودجه چقدر است شنیدم ۱۲۰۰ میلیون تومان بودجه تهیه شدهاست باز هم برای این بیکارهائی که …

به این صورت در آوردهاند این مملکت را درست فکر بکنید که این مملکت را به این صورت در آوردهاند که جوان باید در اطاقی که پدرش را کشتهاند از آن کسانی که پدرش را کشتهاند حقوق بگیرد که مادرش از گرسنگی نمیرد و کاریکاتور بکشد و به برادران وطنی خودش که میداند خدمت میکنند اهانت بکند این وضعی است که این شرکت در این مملکت ایجاد کردهاست آقایان اینقدر من از این چیزها میدانم اینقدر نامهها و مدارک دارم که اگر بخواهم صد یک آنرا بگویم میتوانم شما را بگریانم اگر تیمسار رزمآرا چاقوکش میفرستد که حروف مطبعه را خورد بکند برای این است که من در آن جلسه خصوصی گفتم که ما مدار کی داریم و انتشار خواهیم داد ولی آن کسانی که این مدارک را بمن دادند با خطر مرگ مواجه بودند و بمن گفتند که اگر بدانند تو این مدارک را داری تو هم در خطری و شاید برای حفظ بنده بودهاست که فرستادند حروف را له کردند که مبادا این مدارک چاپ شود گفته بودند که بعد از آنکه نامه وزارت راه را چاپ کردیم گفتند چطور از آرشیوهای شما آن نامه راجع به وزارت راه و آن دستور راجع به امضای لکوموتیوها چاپ شدهاست این وضعی است که این شرکت در این مملکت ایجاد کردهاست هر کدام از اقایان عرایض من قانعتان نکرد یک ساعت خواهش میکنم وقتتان را صرف کنید و تشریف بیاورید تا من نامه و مدارک دیگری ارائه بدهم و ببینید چه به روز این مملکت آوردهاند و حالا این مملکتی که این همه سختی و بدبختی کشیده و میخواهد این نفتش ملی بشود گفته میشود حالا مصلحت نیست حالا مقتضی نیست آقا همیشه مقتضی است و بالخصوص حالا که با سیاست مخصوصی که در دنیا حکمفرماست ما با کمال خوبی میتوانیم بکنیم و این کار خواهد شد و مسلما خواهد شد برای اینکه خدا میخواهد این کار بشود آقایان یک قدری منصفانه به حال خودمان نگاه کنیم راجع به رضا شاه در این مملکت ضد و نقیض بسیار گفته شد و بسیار هم نوشته شد ولی اگر با دیده انصاف نگاه بکنیم میبینیم که رضا شاه هر چه بود و بهر منظور بود خدماتی به این مملکت کرد (عدهای از نمایندگان – صحیح است) امتیازات خارجی را لغو کرد انحصارهای خارجی را از بین برد امتیاز واگون، امتیاز اسکناس بانک شاهی و از همه مهمتر الغای کاپیتولاسیون و حتی من بالاتر از این میخواهم بگویم من شخصا معتقدم که در الغای قرارداد دارسی هم رضاشاه حسن نیت داشت ولی خیانت و جبونی رجالی که دورش را گرفته بودند همان کسانی که نامشان به ننگ آلوده شده و تا ابد این ننگ در خاندانشان باقی خواهد بود (تیمورتاش – صحیح است) اینها باعث شدند که این قرارداد ۱۹۳۳ اسم پیدا کند راجع به غیر نافذ بودن این قرارداد گذشته از اقرار آقای تقیزاده و نامههای رد و بدل شدهای که در پرونده نفت هست و روزی که چاپ بشود مشت بسیاری از این رجال ظاهرا نیکنام باز خواهد شد علاوه بر اینها خود چرچیل در پارلمان انگلستان بعد از شهریور ۱۳۲۰ گفتهاست که ایران مدت ۲۰ سال تحت سلطه یک حکومت غیر ملی بود و این در همان موقع در روزنامهها منعکس شد پس طرفین عاقد قرارداد هیچکدام رسمیتی برای این قرارداد و قائل نبودند و تمام این جریانات و این قرارداد الحاقی و این پیشنهادی که شنیدهام که میخواهند تهیه کنند که دولت برود این دولت آقای رزمآرا برود برای مذاکره راهی پیدا بکند برای این است که یک راهی برای تنفیذ قرارداد ۱۹۳۳ پیدا بکنند والا مطمئن باشید و این را من قول شرف به شما میدهم که انگلیسها بهتر از ما مطلعند که این قرارداد ۱۹۳۳ پوچ است یک عده از مستضعفین ما ممکن است که فکر بکنند که خوب ورقهای است و اسم قرارداد روی آن است ولی خود انگلیسها میدانند که در هیچ محکمهای از زندگی ندارد و بهر صورت میخواهند بگویند به یک نحوی این قرارداد را تنفیذ کنید ولو به اسم الغای قرارداد باشد این یادتان باشد تا یک موقعی توضیح بدهم تنها راه نجات ملت ایران فقط و فقط ملی شدن صنعت نفت است شما خودتان آقایان شاهد اجرای یک قسمت از برنامههای استعماری در این مملکت بودهاید برای اینکه پر دور نروید یک مثالی را من به خاطر آقایان میاورم چون انگلیسها برخلاف بعضی از مزدورانشان این قدر شعور دارند وقتی که دیدند یک نقشهای از آنها فاش شد و عملی شدنی نیست خودشان جامیزنند و میروند همانطوری که مستر نور تگرافت بعد از دست به پشت زدن نزد شاه بعد از اینکه دید بد شد دست به سینه پشت سرجهانبانی میایستد این عادتشان است که یک نقشهای که دارند هر قدر متهورانهاست وقتی که دیدند فاش شد و ممکن است سر و صدا تولید کند فوری جامیزنند یک نمونه خدمتتان عرض میکنم در همین دوره ۱۵ آقایانی که تشریف داشتند خاطرشان هست که یک روز بنده آمدم اینجا به عنوان قبل از دستور راجع به برنامه استعماری فرهنگ صحبت کردم آقای دکتر زنگنه یادش بخیر خدا در این دنیا و آن دنیا با آقای دکتر اقبال و آقای اردلان محشورش کند (خنده نمایندگان) آقایان خواهش میکنم خنده نکنید چون اسباب بهم خوردن نظم مجلس میشود خنده را باید بیرون کرد عرض کنم آمدند و گفتند که این برنامه اولا نفهمیدند که اصلا برنامه چیست آمدند اینجا گفتند این برنامه آن چنان برنامه خوبی است که دو سال راجع به آن مطالعه شدهاست چه شدهاست و چه شدهاست و به عرض اعلیحضرت همایونی رسانیدم اعلیحضرت همایونی فرمودند که بسیار خوب است و شورای عالی فرهنگ هم تصویب کردهاست و دستور اجرایش را هم آقای دکتر زنگنه دادهاست هر چه من آمدم داد زدم که این برنامه استعماری است کسی به حرف من گوش نداد صورت جلسهها را بخوانید ولی در همین پشت تریبون آمدم و این برنامه را شکافتم البته هر کسی فنی دارد و من فنم معلمی است اقای دکتر صالح فنشان طبابت است (دکتر صالح – منهم معلم هستم) اگر چه ایشان استاد دانشگاهند معذرت میخواهم اقای مهندس اشراقی مهندس هستند و از مهندسی اطلاع دارند بسیاری از آقایان با حسن نیت از من میپرسیدند که حالا تصریق ۶ ساله و ۱۲ ساله میدهند و این وقت سه تا تصدیق ۴ ساله جمعش میشود ۱۲ سال و این خیلی مفصل است ولی همین که این موضوع شکافته شد این برنامهای که میبایستی فرهنگ ما را احیاء بکند این برنامهای که به عرض و تصویب اعلیحضرت همایونی رسیده بود این برنامهای که شورایعالی فرهنگ تصویب کرده بود و وزیر فرهنگ دستور اجرایش را داده بود الان ۲ سال است گذشتهاست کجاست؟

به همین منظور نیاز به دستگاه مانیتورینگ دما در سوله گاوداری داریم. انرژی مورد نیاز برای خاکورزی در این نوع گاو آهن در مقایسه با گاو آهن برگرداندار در حدود سه برابر می باشد. این سیستم با افزایش و کاهش دما هشدار لازم را می دهد. درغير اين صورت دير زماني نخواهد كشيد كه با روند صنعتي شدن ، تغيير در زندگي روستايي و عشايري و رفتن به سوي شهر نشيني ، تغيير كاربري مزارع ومراتع ، تغيير شغل دامداران و كشاورزان واز همه بدتر ورود بي برنامه و بي حساب و كتاب انواع نژاد هاي خارجي به كشور كه از دهه ي چهل و پنجاه آغاز شده است.كه مجموع عوامل فوق باعث نابودی این داشته های ارزشمند شده و خواهد شد.

هر چند کارهاي صورت گرفته روند کندي را دارد اما در اين راه ما مي توانيم از تجارب کشور هاي موفق در اين زمينه استفاده ببريم که از جمله کشور هند را می توان نام برد زیرا این کشور در امر شناسائی نژاد های بومی بخصوص مرغ هاي بومي کشورشان وبهگزيني و اصلاح آنها لاينهايي با توليد بالا بوجود آورده اند و به دنیا معرفی نموده اند . پس به امید روزی که با بکار گیری علم و دانش روز جهانی واستفاده از برنامه های اصلاحي مفيدوسازنده درزمينه نگهداري مخازن ارزشمند بومي وسوق بسوي عدم وابستگي به کشورهاي بيگانه ، تلاش کنيم.

لذا به نظر می رسد برای حفظ این نژاد به عنوان یک میراث ملی و نیز استفاده مطلوب از توانا یی های بالقوه برای بهبود وضع معیشت مردم منطقه لازم است کار تحقیقاتی و پژوهشی هدفمندانه روی این نژاد بصورت متمرکز و با برنامه ریزی کوتاه مدت و بلند مدت پیگیری شود. تا دهه ۶۰ بعلت وفور آب در در هامون و نیزارهای آن گله های گاوپرورش داده با جمعیت بالغ برای یک میلیون راس در کرانه های هامون چرا می کردند که اکنون جمعیت این نژاد به کمتر از ده هزار راس رسیده است که کاهش جمعیت آن یک زنگ خطر در نابودی این نژاد ارزشمند است وبایسته است برای حفظ, کسترش و شناخت پتانسیلهای ان برنامه های کوتاه, میان و درازمدت داشت تا بتوان از این ذخیره ارزشمند ژنی برای توسعه استفاده کرد.

علیرضا سلیمی، نماینده مجلس در توییتی اعلام کرد «فلان خودروساز به جای تحقیق و توسعه بخش پژوهش و تحقیقات این صنعت، گاوداری دارد. در اینجا دو راس گاو نر به جای این که خیش را توسط یوغی بکشند که به شاخهای گاونر بسته می شود، به دور گردن گاو نر حلقه زده و سر گاوهای نر برای نافرمانی کردن آزاد است. مالیدن این روغن روی موها میتواند بسیاری از مشکلات پوست سر و تارهای مو را کاهش دهد.

موسسه تحقیقات علوم دامی کشور در مدت 10 سال بر روی بیش از 600 راس گاو و گوساله سیستانی مطالعه و بررسی کرده است. خرید گوساله زنده برای قربانی کردن و استفاده از گوشت صورت می گیرد. هنگامی که گاو گوساله خود را به دنیا می آورد، شروع به تولید شیر می کند. ◀️گروه گوسفند زنده دارای مجوز از شهرداری و اتحادیه گوشت گوسفندی می باشد و جزء مراکز معتبر فروش گوسفند شهرداری است. مرکز خرید و فروش دام زنده لایو شیپ برند معروف در این زمینه است که به عنوان مرکز فروش انواع دام زنده سالم با بهداشتی شناخته میشود که به تمامی نقاط تهران و کرج خدمات رسانی میکند.

در هر نقطه از کشور که هستید می توانید در هر ساعت از شبانه روز، خرید گاو صندوق را از طریق سایت فروش گاوصندوق مسترسیف انجام داده و سفارش خود را در کوتاه ترین زمان در محل تحویل بگیرید. اگر قصد خرید گوسفند زنده دارید برای اطلاع از قیمت امروز آن می توانید از طریق شماره هایی که پایین همین صفحه قرار دارند با ما تماس برقرار کنید. همانطور که در بخش سوله دامداری گفته شد دما بر روی عملکرد تولید تاثیر مستقیم دارد و افزایش و کاهش از آن مقدار بر روی تولید شیر و گوشت حیوان تاثیر می گذارد.

ساخت سوله سالن شیر دوشی گاوداری به شکل دو طرفه بوده و گاو ها در یک جهت قرار می گیرند. خرید بره زنده رومانف از جنس ماده و نر در راستای پرورش و بهره وری جهت تولید مثل انجام می شود. گاو ها در سالن به شکل مورب و پشت هم قرار گرفته و دوشیدن انجام می شود. در فر گرد دوم وندیدا ، درجائی که جمشید ور جمکرد را می سازد و سیصد زمستان از آن می گذرد و زمین پر از ستوران و مردمان و سگان و پرندگان و …

بطور میانگین کل افزایش وزن روزانه در این گروههایسنی۹۸ / ۸۸ ±۱۲۳۴ گرم می باشد که حداقل آن ۱۰۰۸ گرم و حداکثر آن ۱۳۱۷ گرم می باشد. تصور کنید یک دسته کل را دور گردن گوسفند انداخته اید، بخش دور گردن آن دقیقا به همان شکل می باشد. برای تامین نور طبیعی از پنجره یا نور گیر سقف استفاده می شود. برای روشنایی در زمان عدم وجود آفتاب یا ساعات تاریکی در محیط های بسته از لامپ استفاده می شود تا نور بیشتری به گاو بتابد. این نژاد با پتانسیل افزایش وزن تا ۱۲۰۰گرم در روز با ضریب تبدیل ۸ را دارا می باشد که با بهترین نژادهای دنیا توان رقابت دارد.

همچنین پیشنهاد می کنیم برای تشخیص بهترین عرض و طول سوله و همچنین ارزان تر شدن و بالا بردن راندمان و نیروی کارگری حتما مقاله بهترین ابعاد ساخت سوله را بخوانید. با بهترین نژادهای گوسفندان ایرانی که می توانید سفارش دهید آشنا شوید . خبری مسرت بخش احیای گاو اصیل ایرانی از نژاد منقرض شده سرابی در کشور رونمایی استاد علی اکبر رائفی پور از شاهکار اعجاب آور مسئولِ نمایندگیِ موسسهِ مصافِ در اراک با احیای گاو اصیل و بومی ازنژاد سرابی در ایران سرابی یکی از مقاومترین نژادهای گاو به بیماریها و شرایط سخت اقلیمی در ایران است که یکچهارم گاوهای غیربومی در ایران مصرف علوفه داشته و نصف آنها شیر تولید میکند.

گاو اصیل سیستانی از حدود 5 هزار سال قبل در منطقه اطراف دریاچه هامون میزیسته است که از آن برای کار کشاورزی تولید شیر و گوشت استفاده می نموده اند اما مدارک علمی و قابل پذیرش برای اثبات پنج هزار سال پیشینه بدست آمده پیکر گاو از جنس سنگ لاجورد و از آخرین کاوشهای باستان شناسی در منطقه باستانی شهر سوخته سیستان است که این پیکره ها با خصوصیات این نژاد کاملا تطابق دارد مانند کوهان ، بدون شاخ بودن ، بدنی گوشتی و عضلانی که نشان از وجود زیستگاه دیرین در این منطقه دارد . به این صورت که گوسفندی که وزن بیشتری دارد قیمت کم تری نیز خواهد.همچنین دقیق بودن وزن دام و توجه داشتن به کسب رزق حلال یکی دیگر از مواردی است که شما مشتریان گرامی همواره باید به آن توجه داشته باشید .

تیمور لنگ در کتاب منم تیمور جهان گشا عنوان می دارد که (هنگامی که در سیستان فرود آمدیم ، مردمانی بلند قامت یافتیم که شتران را استاده سوار می کردند و بدون مهار سوار بر گاوانی بزرگ جثه میشدند که با آنها از در صلح آمدیم). افت تولید ، کاهش باروری ، کاهش اشتها در این دام ها نسبت به دیگر گاوهای اصیل بسیار کمتر است و بیشترین سود دهی را در دورگ های نسل اول نصیب پرورش دهندگان گاو می کنند.

کشف پیکر هایی ازاین جانور درآثارباستانی شهرسوخته بابیش ازپنج هزارسال قدمت گواه پرورش واهمیت این جانور درآن روزگار کهن بوده است . پس از تشریح کلیات مربوط به نحوه و مراحل اخذ مجوزهای لازم جهت احداث مراکز پرورش دام و طیور و صنایع وابسته، در ادامه اختصاصا به تشریح انواع و چگونگی اخذ مجوزهای مربوطه جهت احداث مراکز پرورش و نگهداری گاوهای شیری و پرواری و همچنین کشتارگاه های صنعتی ویژه دام و طیور خواهیم پرداخت. اگر ما نوشتار خود را به دامپروی کانون نمائیم ، خواهیم دید که در زمینه نژادهای گاو ، گوسفند ، بز و مرغ چه پراکنش بزرگي و مخازن گسترده ژني داريم، که اينها سرمايه ي بسيار با ارزشي هستند .

این گاو سالها و حتی قرن ها در منطقه سیستان به حیات خود ادامه داده است به نحوی که آثار به دست آمده از حفاری ها و اکتشافات باستانی در شهر سوخته نشان می دهد که 2500 سال قبل از میلاد مسیح در این منطقه گاو اصیل سیستانی زیست می کرده است. ۳. تمام بدن خود را با پتوی گرم بپوشانید. در ابتدای مراسم دونده ها که همان مردم هستند قبل از رها شدن گاو ها باید جمع شده باشند و سرود حفاظت سنت فرمین را سه بار با هم بخوانند. این نژاد معرفیت جهانی به عنوان یک گاو نژاد گوشتی از دسته گاوهای ایندکوس است که شواهد نشان می دهد۳ هزار سال قبل از میلاد مسیح در این منطقه می زیسته است که از آن برای کار کشاورزی تولید شیر وگوشت استفاده می نموده اند بطوریکه در آخرین کاوشهای باستان شناسی در منطقه باستانی شهر سوخته سیستان سنگواره های کشف شده است که با خصوصیات این نژاد کاملا تطابق دارد مانند کوهان ، بدون شاخ بودن ، بدنی گوشتی و عضلانی که نشان از وجود زیستگاه دیرین در این منطقه دارد .

دیدگاهتان را بنویسید