مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۱ اردیبهشت ۱۳۲۹ نشست ۲۲ – ویکینبشته

هتل شهریار تبریز در سال 1386 افتتاح شده است و در سال 1396 بازسازی و در حال حاضر با ظاهری آراسته و بروز همچنان به فعالیت مشغول است. یکی از بزرگترین پارکهای ایران و خاورمیانه با مساحتی بالغ بر 800 هکتار در منطقه شمال غرب شهر تبریز احداث شده است. اجرای طرح پیروز آموزش سواد توأم با حرفه که به صورت نمونه در اصفهان و دزفول اجرا شده بیش از ۵۳ هزار کارگر صنعتی و کشاورزی را از این گونهسواد سودبخش منتفع و متمتع ساخت. عملاً همه کتب درسی ابتدایی اصلاح شدهاست و در عرضه تعلیمات عالی نیز ضمن کوشش و دقتی که برای تطبیق کتب درسی با پیشرفتهای دانشامروزی به عمل میآید از طریق برقراری سمینارهای آموزشی و پژوهشی و گفت و شنود استاد و دانشجو که مسلماً طی سالهای آینده توسعه بیشتریحاصل خواهد کرد نیز قدمهای مؤثر در این راه برداشته شده و با استفاده از فیلم و تلویزیون مدار بسته و نظائر آن اهتمامی تازه در مسیر نوسازی آموزشو پرورش آغاز گردیدهاست چند اقدام اساسی دوره اخیر که در برنامههای سپاه دانش – آموزش سواد توأم با حرفه و بالاخره دورههای کارآموزی تجلییافتهاست گواه روشن بر توجهی است که به ضرورت ایجاد پیوند صحیح مستمر میان مدرسه و جامعه، میان آموزش و زندگی حاصل آمدهاست، توجهی که در مجامع تخصصی بینالمللی و نزد اصحاب مبرز تعلیم و تربیت نیز ضرورت آن تصدیق شدهاست.

برابر گزارشی در سال ۴۰ افراد نهضت ملی یاد شده بالا در امریکا حکومت ایران آزاد تشکیل داده اند و امریکائیها از آنها دفاع می کنند . مکی – در جریان این چند روزه اخیرنامهها و تلگرافات خیلی زیادی که در حدود۱۵۰۰ تلگراف نوشته شده و یا بمجلس شورای ملی مخابره شده و همچنین طومارهای زیادی بامضای تعداد زیادی از افراد وطن پرست این مملکت نوشته شده و بمجلس شورای ملی فرستاده شده بطوری که عرض کردم از مقام ریاست انتظاردارم اینها را دستور فرمایند که در یک جای معین ضبط شود زیرا یکی از این تلگرافات متنش را با خون خودشان اهالی خوزستان امضاء کردهاند و اینهاست که زنده بودن ملت ایران را میرساند و بهترین سند افتخار و سند رشد ملت ایران است که در جریان نهضت اخیرملت ایران نشان دادکه علاقه او نسبت باین نهضت بزرگ که در تاریخ ایران بی نظیراست چقدر زیاد است استدعا میکنم یکی از این پیشخدمتها بیاید تا این تلگرافات و نامهها را تقدیم ریاست بکنم تا در جای خودش محفوظ بماند و دیگرعرضی ندارم.

وزارت کشور هم پرونده را بدون معرفی نماینده برای رسیدگی بمجلس شورای ملی فرستادهاست در نتیجه پرونده بشعبه ششم ارجاع گردید و شعبه بمحتویات آن رسیدگی نمود. ولی تنها واکنش ایشان این بود که به علم بگویند، “خوب، این نامه را به رام هم نشان بدهید و بگوئید که چرا بدون اطلاع چنین حرفهائی را میزنید.” و همین و بس. ۲۰. تا ۱۰ فوریه ۲۰۱۴، وضعیت واحد دارای سانتریفیوژهای IR-2m از زمان گزارش قبلی مدیرکل بدون تغییر باقی مانده است: سانتریفیوژهای IR-2m بهطور کامل در شش آبشار نصب شده بودند؛ هیچکدام از این آبشارها با UF6 طبیعی تغذیه نشده بود و کار نصب اولیه ۱۲ آبشار IR-2m دیگر در این واحد تکمیل گردیده بود.

چون سخن از تولید و توزیع محصولات کشاورزی رفت اشارهای نیز به امر مدیریت کشاورزی خصوصاً در سطح دولتی باید بشود، باید اذعان کنیم کهتعدد دستگاههای مسئول بخش کشاورزی یا مربوط به آن باعث گردیدهاست که گاه اتخاذ یک سیاست یک پارچه و واحد به دشواری برخورد، لذا درزمینه تلفیق و ادغام بعضی دستگاهها و فعالیتها در یکدیگر اقدامات لازم انجام خواهد شد. البته وحدت نظر و عمل مدیریت در سطح بالا ضرور است اما تحقق این امر در سطح واحد ده نیز کمال اهمیت را حائز میباشد و بدین منظور شرکتهایتعاونی روستایی و شرکتهای سهامی زراعی متدرجاً بر قابلیت فکری و کفایت مدیریت خود روستانشینان و کشاورزان متکی خواهد شد و آموزشهایلازم از طرف سازمانهای مسئول به روستانشینان کشور داده خواهد شد.

از نظر معادن، همانطور که استحضار دارید، کشور ما دارای امکانات وسیعی است. در پایان این قسمت ذکر این نکته مفید است که برای تأمین احتیاجات مواد غذایی مردم کشور طی بیست و پنج سال آینده مطالعات همه جانبهای انجامیافته که در آن روند افزایش جمعیت – امکانات آب و خاک کشور و شرایط اقلیمی و بالاخره بازار بینالمللی در نظر گرفته شدهاست. همواره باید متذکر باشیم که بفرموده شاهنشاه آینده بشریت و توقع جوامع بینالمللی در تحت هر رژیمی بر میگردد روی اصول شرکتهای تعاونی وبیمههای گوناگون اجتماعی که زندگی هر فردی را در تمام مدت عمرش تأمین و راحتی او را فراهم کند.

و در این مورد بیمه تحصیلی – بیمه درمانی -بیمه عمر- بیمه از کار افتادگی – بیمه پیری و نظائر آن را مثال آوردند و اضافه نمودند که “اگر ما بخواهیم این نوع عدالت اجتماعی را همگانی کنیم و درسراسر مملکت توسعه پیدا کند باید آن را جزو سیاست عمومی خود منظور داریم و راههایش را پیدا کنیم که چگونه دولت کارمندان خودش را بیمهبکند، چگونه کارفرما کارگران خودش را بیمه بکند – چگونه شرکتهای تعاونی و شرکتهای سهامی و سایر تشکیلاتی که جنبه شرکت و عمومیتدارند به طور عمومی خودشان را بیمه بکنند” و به دنبال آن پیشبینی فرمودهاند که آینده بشریت در تحت هر نظام سیاسی که باشد باید بر اصول تعاون وبیمههای گوناگون مستقر گردد.

اینها وقت میخواهند. اول مهر هم اول فصل صیادى است یعنى اولین روزی است که گروه بیشمارى از صیادان ساحل بحر خزر باید بروند در دریا و صید کنند. اردلان – بلی بنده درکمیسیون قوانین دارایی هم که افتخار عضویت دارم با این ماده ۸ مخالفت کردم ولی متأسفانه پیش نبردم حالا هم همان نظر مخالفی که درکمیسیون به عرض اعضاء محترم کمیسیون رسانیدم به عرض مجلس شورای ملی میرسانم شاید بتوانم جلب نظر آقایان نمایندگان محترم رادراین خصوص بنمایم دراین ماده ۸ نوشته شدهاست که وجوه حاصله که طبق مقررات این قانون گرفته میشود بعنوان سرمایه بانک کشاورزی خواهد بود بنده نظرم این بود که ما ازموقع استفاده بکنیم وبیاییم از فروش این خالصات یک قسمتی از بدهی که دولت سالهاست ببانک ملی ایران دارد ویک باری برای مملکت شده یک قسمتی از این بدهی را ما بپردازیم وقرض دولت را سبک کنیم و فکربنده این بود که با اینکار دونظر را انجام دهیم اگراین نظر بنده تأمین شود و او این بود که ما پول رابدهیم ببانک ملی ایران قرض دولت را سبک کنیم بانک ملی ایران چکارمیکند راکد که نگه نمیدارد ومسلماً که تابحال قوانین وضع نشده ببانک کشاورزی کمک کرده همان پول راممکن است ببانک کشاورزی وبانک رهنی که یک مؤسسه دیگری است کمک بدهد بالمآل ما هم قرض دولت راسبک کردهایم وهم بانک کشاورزی که دراین ماده نوشته شده استفاده از این پول بکند بالمآل این استفاده راخواهدکرد نظر بنده این بود خواستم آقایان مجترم درست مسبوق باشند که چرامن این پیشنهاد راکردم درترازنامهای که بانک ملی ایران درچندروز قبل منتشر کرده بود که منتهی میشد بسال ۲۸ آنجا یک ارقامی است که حقیقتاً ارقام سرسام آوری است مینویسد بدهکاران درردیف اول دولت ۴۴۵، ۶۰۵،۲۷۱ و ۴ ریال در روز۲۹/۱۲/ ۱۳۲۸ ببانک ملی ایران بدهکار بود بعلاوه بدهکاری بنگاههای دولتی و شرکتها وشهرداریها که به ضمانت وزارت دارایی به بانک ملی ایران معترض هستند جمعاً ۰۰۰ / ۷۸۳ /۳۷۴ ریال میباشد که اگر جمع این دوقلم راما حساب کنیم رقمی بیرون میآید تقریباً ۵ میلیارد ریال (شوشتری – بودجه ۵ سال مملکت) بانک ملی ایران از دولت حاضر ۵ میلیارد طلبکار است ۵ میلیارد ریال و هر سال که بودجه رابه مجلس تقدیم میکند و امروز هم جناب آقای وزیردارایی تقدیم کردند یک رقمی جزء هزینه دولت میبینیم که نوشتهاست از بابت استهلاک قرض دولت ببانک ملی ایران صد میلیون ریال ببانک بدهیم درظرف ۵۰ سال وقت لازم دارد که این قرض مستهلک بشود و البته این صحیح نیست شما اگر از یکنفر ۵۰ تومان طلبکار باشید و بگویید سالی یک تومان به شما میدهم اعتبار شما پهلوی آن شخص، آنطرف زیاد نخواهدشد این است که بنده از اشخاصی هستم که همیشه فکر میکنم بیاییم این قرض دولت راببانک ملی ایران مستهلک کنیم وهیچ راهی بهترازاین نیست که امروز ما میخواهیم خالصجات رابفروشیم بیاییم بگوییم ۵۰ درصد این پول را که بتدریج بدست میآید بدهند ببانک ملی ایران بابت بدهی دولت ودر بودجه هم که سالی صد میلیون ریال میگذارند یواش یواش این قرض مستهلک میشود والا به هیچ نحوی مقدورنیست این وام داده شود بانک ملی هم که پول بدستش بیاید چکارمیکند غیرازاین ببانک کشاورزی و بانک رهنی و بیمه میدهد که همه اش منافع اجتماع درش است کاردیگری نخواهد کرد واگرما این کاررانکنیم این قرض همیشه بگردن دولت میماند و در ترازنامههای بانک ملی ایران هم ما میبینیم که بانک ملی ایران درمقابل بمردم مدیون است درمقابل هم ۵ میلیارد ریال از دولت طلبکاراست اگر یک وقتی مردم پولشان رابخواهند بانک نمیتواند بگوید من از دولت طلبکارم باید آناً پول رابدهد بنابراین بنظر بنده مصلحت مملکت اقتضا میکند که مابیاییم در ماده ۸ اینطور بنویسیم که وجوه حاصله از فروش خالصجات نصفش رابابت بدهی دولت ببانک ملی ایران بدهد نصفش راهم ببانک کشاورزی بدهند البته من نمیگویم که این خالصحات خیلی پول است ولی اساساً وقتی یک بدهکاری حسن نیت بخرج داد که میخواهد بدهی خودش رابدهد ووسیلهای الان دارداین اعتماد رازیاد میکند این است که بنده خواستم به عرض آقایان برسانم پیشنهادی هم دراین خصوص دادهام و اگر کمیسیون قوانین دارایی بانظر من موافق بشود من باز درشور دوم پیشنهاد خودم را تقدیم خواهم کرد برای اینکه من عقیده دارم که باید این طلب بانک ملی ایران هرطور شده تصفیه شود وحالا این یک وسیلهای هست اگرهم یک عوایدی دیگری بوجود بیایدآقایان نمایندگا ن محترم خواهند دید که من از اشخاصی خواهم بود که پیشنهاد خواهم کرد از آن عواید هم بازبابت بدهی دولت ببانک ملی ایران سهمی بدهند که رفته رفته تصفیه شود وقسمت دیگری که در این باره بنده عرض داشتم این بود که البته درخود ماده مستتر است ولی این باید تصریح بشود دولت خالصجاتی رامیفروشد که الان مالک است، متصرف است.

تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دایر به اجازه تعویض اتومبیلهای سفارت شاهنشاهی ایران در دمشق و سرکنسولگری ایران در کربلا – مصوب ۱۵ مهر ۱۳۳۵ کمیسیونهای مشترک، مصوب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی. واصل آن اسناد انگلیسی است فقط مروری می کنیم و آنهائی که از نظر تصمیم گیریش برای کمیسیون مهم بوده است توضیحاتی می دهم یک شرح زندگی خسرو قشقائی است که در سفارت بوده و تنها چیزی که در پایان این اظهارنظر هست مربوط به قل از سال ۵۲ هست . با توجه به تقاضایروزافزون برای گوشت و مواد لبنی که خود نتیجه افزایش درآمد و ارتقاء سطح زندگی مردم است و با در نظر داشتن کمبود عرضه گوشت در سطحجهانی، لازم است که در مورد تولید گوشت و استفاده بهتر و بیشتر از ماهی در ده سال آینده تأکید بیشتری شود.

بخش خصوصی نیز باید با استفاده ازحمایت و کمک دولت به خانهسازی برای کارکنان و خصوصاً کارگران خود اقد ام جدی کند و خود این امر افزایش بیتناسب حقوق و دستمزدها را کهاثرات تورمی مسلم در اقتصاد کشور دارد غیر لازم خواهد ساخت و ضمناً آثار روانی و اجتماعی مثبتی نزد این طبقات زحمتکش برجای خواهدگذاشت. ضمناً دولت در جهت تشیید مبانی دموکراسی شالودهای، معتقد است که باید به تحکیم و گسترش اتحادیههای کارگری کمال توجه را مبذول دارد بههمین مناسبت بود که فقط طی چهار سال اخیر ۴۶۳ سندیکای کارگری تشکیل شد و در سالهای آینده در جهت تشکل کارگران اقدامات باز مجدانهتریمعمول خواهد گشت.

بدین منظور در امر شناسایی – تأمینعلوفه – بهداشت دام و توزیع گوشت، اقدامات عدیدهای انجام شده و در آینده با وسعت بیشتر انجام خواهد شد و ضمناً از منابع ماهی و میگوی خلیجفارس و بحر عمان برای جبران کمبود مواد سفیدهای در داخل و همچنین صدور تجارتی حداکثر استفاده به عمل خواهد آمد. بزرگسالان بیسوادشهرها و مناطق روستایی دوره اول برنامه پیکار با بیسوادی را به اتمام رساندند و در حدود بیش از نصف عده مذکور نیز دوره دوم پیکار را به پایان بردند.

ضمناً یادآوری این نکته ضرور است که کار واگذاری و انتقالکارخانههای دولتی به بخش خصوصی به آنچه تاکنون انجام شده پایان نمیپذیرد و با رعایت سیاستهای اصولی که قبلاً مذکور افتاد همواره اینواگذاری و انتقال جز در مورد صنایع بنیادی مرتبط به حیات ملی مقدور است. خط مشیهای مربوط به اصل چهارم انقلاب: پیش از این اشاره شد که در حال حاضر حدود ۱۶۵ هزار نفر از کارگران ما در سود ویژه کارگاهها (حدود ۲۵۰۰ کارگاه) شریک و سهیم شدهاند روشناست که هنوز قسمت قابل ملاحظهای از کارگاههای متوسط و کوچک باقی ماندهاند که باید تبعیت از این اصل مهم انقلاب که با نفع کارگر و کارفرما هردو قرین است در آنها تعمیم داده شود و ضمناً وزارت کار و امور اجتماعی نظارت خواهد نمود که در کلیه کارگاهها اجرای این اصل با مقررات مصوبهمنطبق باشد.

دیدگاهتان را بنویسید