مذاکرات مجلس شورای اسلامی دوره ۱ جلسه ۱۶ – ویکینبشته

برای طراحی ساخت دوباره این اثر مسابقهای برگزار شد که در آن مسابقه غلام رضا فرزان مهر برنده شد و معماری این اثر بینظیر هماکنون به عنوان یکی از نمادهای مهم تبریز شناخته میشود. بیشبهه قسمتی ازرشد بیمانندی که سرزمین ما در سالهای اخیر از آن برخوردار بودهاست و فیالمثل در دوران کوتاه انقلاب، درآمد سرانه را از ۱۲۶۱۷ ریال در سال ۱۳۴۰ به ۲۲۸۳۷ ریال در سال ۱۳۴۹ (هر دو رقم به قیمت جاری) رساندهاست نتیجه همین کوشش مبتکرانهای است که در تحکیم مبانی عدالت وتسریع در حل و فصل دعاوی و بهبود تمشیت امور قضایی انجام یافتهاست. شک نیست که سرعت حل و فصل اختلافات ودعاوی نه فقط از نظر سیاسی و اجتماعی حائز اهمیت است بلکه از لحاظ اقتصادی نیز متضمن فوائدی است که اقل آن جلوگیری از اتلاف مال و تضییعوقت مردم است و حس اعتماد و اطمینان را در روابط بین افراد تقویت میکند و بالمال در رونق و توسعه اقتصادی کارگر میشود.

یک خرده که شامهات را تیز میکردی بوی عرق بچهها را که موقع امتحان کتبی ریختهاند در فضا میشناختی و حرارت تب آنها را حس میکردی. خسروقشقایی – تعداد زیادی تلگرافات از ولایات رسیده بود که چون نمیشد بجلسه علنی آورد بنده گذاشتم که تقدیم مقام ریاست بکنم و مخصوصا یکی از تلگرافات از شیراز بود که از آقای آیت الله فال اسیری بود که رهبری اعتصاب عمومی را در شیراز داشتند و تعداد زیادی هم از آبادان- شیراز- آغاجاری – اهواز- کازرون- بوشهر- آباده – فسا- تهران – اصفهان و سایر نقاط رسیده و یک تلگرافی هم از انجمن شهر شیراز داشتم که میدان دروازه کازرون که یکی از میدانهای با آبروی شهر است باسم شهدای ۳۰ تیر اسم گذاری شدهاست و همچنین یکی از خیابانهای فیروزآباد هم باسم شهدای۳۰ تیراسم گذاری شدهاست.

یکی دیگر از اثرات ارزنده سپاه بهداشت علاقهمند ساختن سپاهیان و پزشکان به زندگی و خدمت در روستا میباشد که سپاهی در نتیجه دو سالخدمتی که در روستا انجام میدهد به زندگی روستایی عادت کرده به کمک به روستاییان علاقهمند میگردند و نتیجه آن چنین میشود که عده زیادی ازسپاهیان و مخصوصاً پزشکان پس از خاتمه خدمت وظیفه تقاضای ادامه خدمت و استخدام برای یکی دو سال دیگر جهت خدمت در روستای محلخدمت یا روستای نظیر را دارد و این تقاضا گاهی از ۵۰ درصد کسانی که خدمتشان خاتمه مییابد افزایش حاصل میکند به طوری که از بین نفرات سهدوره آخر که از خدمت مرخص شدند متجاوز از ۴۰۰ نفر داوطلب خدمت در نقاط روستایی گردیدند و به خدمت گمارده شدند و این نوید بزرگی استجهت تأمین نیازمندی نیروی انسانی و مخصوصاً پزشک برای خدمت در روستاها.

از نتایج دیگر تشکیل سپاه مزبور آماده ساختن روستاییان برای پذیرش اصول نوین به زندگی و کار بود. نکته قابل توجه قدرت کار و شوق خدمت اعضای شوراهای مذکور است که به طور افتخاری خدمت میکنند ومانند خانههای انصاف هیچگونه هزینهای را بر طرفین دعوی تحمیل نمینمایند. نکته مهمی که در اینجا ناگفته نباید نهاد تغییر قابل ملاحظهای است که به پیروی از اصل سپردن کار مردم به دست مردم در روش اجرای این طرحهایآبادانی پدید آمدهاست و از این طریق زمینه برای اعمال اصل عدم تمرکز هموار گردیده تفویض مسئولیت پیشنهاد و اجرای این نوع طرحها به مقاماتاستانی و محلی موجب آن میشود که طرحهای هرچه بیشتر با نیازها و خواستهای مردم منطبق شود و در نتیجه از علاقه و دلسوزی آنان نسبت به حفظو نگاهداری تأسیسات به وجود آمده در مرحله بهرهبرداری برخوردار گردد.

از تأثیر عمیق این برنامه انقلابی ذکر یک نکته بس که مرگ و میر که درگذشته دورتر بیش از نصف نوزادان را در همان سال اول از میان میبرد وبعدها حدود یک ربع را در همان دوران کوتاه به خاک سرد میسپرد امروزه نزدیک به حداقل رسیده و علیرغم اقداماتی که در تنظیم ابعاد خانواده وفاصله گذاری موالید میشود رشد جمعیت را به یکی از بالاترین میزانهای رشد جهان بالا بردهاست. درخانه اگر کس است یکحرف بس است درباره برنامه جناب آقای دکتر مصدق که دیروز باتفاق آراء بتصویب رسید بنده حرفی ندارم و از این پس ما در انتظار عمل هستیم آقای دکتر مصدق باید بدانند که مسئولیت امروز ایشان بمراتب بیش از دیروزاست شاه و مجلس و ملت اختیار کلیه امور مملکت را بایشان سپردهاند تمام موانع از میان برداشته شده صدای مخالف از سینه کسی خارج نمیشود خدای نخواسته هرگاه فردا آرزوها و تمنیات ملت برآورده نشد هیچ عذری پذیرفته نیست.

البته احتساب یا برآورد فوائد عظیمی که از اجرای برنامه سپاه بهداشت در حفظ نیروی انسانی و بهرهبرداری بهتر و بیشتر از مولدترین منابع ملی حاصلآمده بس دشوار است. آمار مربوط به پروندههای مختومه در خانههای انصاف از سال ۱۳۴۳ تاکنون گواه روشنی است از فوائد قابل ملاحظهای که بر تأسیس اینخانهها مترتب بودهاست. آمار فعالیتهای سپاهیان بهداشت از هنگام شروع برنامه در نیمه دوم دی ماه ۱۳۴۳ تاکنون حاکی از آن است که متجاوز از ۲۰٫۵ میلیون مراجعه از جانببیماران به درمانگاههای سپاهیان بهداشت شدهاست و بیش از ۱۱ میلیون تلقیح در برابر بیماریهای واگیر انجام پذیرفته. در سال ۱۳۴۸ تعداد حوزههای مزبور به ۲۴۴۵ بالغ گشت و تعداد پروندههای مختومه به ۴۰۴۳۲ فزونی گرفت و بدین ترتیب در مدت ۵ سال نقش خانههایانصاف در حل و فصل دعاوی مردم و تحکیم بنیان عدل و انصاف در دهات تقریباً چهل برابر شد.

این خانهها که با حل اختلافات کوچک روستاییان از اتلاف وقت آنان و مراجعات مکرر به مراکز شهری ممانعت میکند به دواماقامت روستاییان در دهات مدد میرساند و رونق کار و فعالیت دهقانان را موجب میشود و به توسعه کشاورزی و نوسازی دهات به طور غیر مستقیمیاری میکند. به موازات خانههای انصاف و با اتخاذ همان روش که حل و فصل اختلافات کوچک و دعاوی جاری مردم بر طبق اصول کدخدامنشی و به توسطعدهای از معتمدان منتخب مردم باشد در شهرها به ایجاد شوراهای داوری اقدام شد.

در سال ۱۳۴۸ جمعاً ۱۸۰۹۲۳ پرونده مدنی و کیفری به شوراهایداوری در ۹۸ حوزه وارد شد که از آن جمله ۱۷۳۴۲۳ پرونده مختومه اعلام گردیدهاست (بیش از ۹۵ درصد) و این خود دلیل واضحی بر صمیمیتاعضای این شوراهاست که از ۵ نفر معتمدان محلی و یک مشاور وزارت دادگستری ترکیب گردیدهاند. اهمیت خانههای انصاف از جهت دیگری نیز قابل تذکار است و آن مشارکت خود مردم در امور خویش است زیرا قضات این نوع محکمه منتخب مردممحلی و از معتمدان محلی هستند و این خدمت را نیز در طول مدت به صورت افتخاری انجام میدهند و قضاوتهای آنان و احکام صادره از اینمحاکم گواه صادقی بر رشد فکری و پختگی اجتماعی روستانشینان مملکت ماست.

خانه انصاف از جهت دیگری نیز در خور عنایت خاص تواند بود و آن از این بابت است که خانه انصاف مانند شرکت تعاونی – خانه فرهنگ و انجمن دهاز اساسیترین بنیادهای دموکراسی در روستا است و فیالحقیقه این چهار مؤسسه ارکان عمده حکومت مردم بر مردم در دهات کشور ماست – شرکتتعاونی حیات اقتصادی را بر مبانی تازهای تنظیم میکند – انجمن ده در تحکیم همبستگی و تحریک خودیاری اجتماعی مردم مؤثر است – خانهفرهنگ تجلی گاه زندگی فکری و معنوی روستانشینان است و بالاخره خانه انصاف ضامن ادامه و حسن اداره همان مؤسسات اجتماعی – اقتصادی وفرهنگی و عامل تعدیل و تحسین کلیه روابط و مناسبات روستاهاست و نظر به همین اهمیت است که یکی از اصول دوازدهگانه منشور انقلاب ایران بهآن تخصیص یافتهاست.

بنده عضو اندوخته اسکناس هستم و وارد هستم باید بفهمم که بانک چه قدر میتواند کمک کند و چه قدر میتواند پول بدهد فرض کنید وقتی اسکناس کسر دارید یک لایحهای بیاورند اینجا تقاضای نشر اسکناس میکند ما باید حساب خودمان را داشته باشیم ببینیم بانک میتواند کمک کند بعضیها بیاییم پیشنهاد کنیم برای این کار یک شرکت ملی تاسیس بشود با سرمایههای مردم شما در اینجا میخواهید بانک را مکلف کنید وامی بدهد بدون آنکه قبلا فکری کرده باشیم که بانک میتواند این وام را بدهد یا خیر. لامپاهای نفتی پهن و واز و ولنگ امریکایی از در و دیوار اینجا هم بالا میرفت.

راستی او هم بچه نداشت. خاطرۀ دیگری هم در دو سهتا از قصههایی که من وقتی بچه بودم از او شنیده بودم و وقتی بچهتر شدم نوشتم. علاوه بر اقدامات فوق در سال جاری به منظور تجلیل جشن دو هزار و پانصدمین سال بنیانگذاری شاهنشاهی ایران ۱۳۲۰ میلیون ریال برای اینگونهامور در روستاها تخصیص داده شد. این قدر باید گفت که اصل هفتم انقلاب ایران نه فقط موجب بهرهگیریهای وسیع در سطح ملی شده بلکه سبب گردیده که اینابتکار شاهانه به عنوان یکی از برگزیدهترین روشها در عرضه و ارائه خدمات پزشکی به نواحی روستایی در سطح بینالمللی نیز مورد توجه فوقالعادهقرار گیرد.

غیر از مطالبی که در فوق گذشت اثر سپاه بهداشت تنها به پیشرفتهای عظیم حاصله از امر بهداشت و درمان روستانشینان محدود نمیگردد بلکه وروداین سپاهیان به روستاها و در نتیجه آموزش عمومی که از طرف آن به روستاییان داده شدهاست موجب گردید که آنها را به مسائل مربوط به زندگیروزانه خود بیشتر آشنا ساخته و به امور مربوط محیط زندگانی خود علاقهمندتر سازد. صبح خیلی دیر بیدار میشد، نه از راه تنپروری و راحتطلبی، بلکه فقط منظورش گذرانیدن وقت بود. اجرای این اصل نه تنها موجب گردید که صاحبان مشاغل پزشکی و حرف وابسته به روستاها گسیل شوند بلکهدر اثر انجام این خدمت مقدس تعداد قابل ملاحظهای از افراد واجد تحصیلات بالا که به علت عدم آشنایی با مظاهر روستاها و نداشتن اطلاع از میزانگرانقدری خدماتی که میتوانستند در اختیار هممیهنان روستایی خود قرار دهند اشتیاق خدمت در مناطق روستایی یافتند و نتیجه آن شد که نسبتپزشکان شاغل در روستاها از ۳٪ کل پزشکان در سال ۱۳۴۱ به متجاوز از ۱۲٪ در سال جاری رسید.

قوانین پراکنده و ناقصی که درگذشته برای بهرهبرداری از منابع آبهای سطحی و زیرزمینی تدوین شده بود به هیچ وجه با ترقیات سریع اقتصادی کشورتطابق و همآهنگی نداشت و استفادهکنندگان از منابع آب که در واقع مالکین خصوصی آن بودند به علت عدم آشنایی به فنون جدید آبیاری قادر بهاستفاده کامل از آب و بالا بردن بازده آبیاری در واحد سطح نبودند و از تمامی آبی که در اختیار داشتند نه خود استفاده میکردند و نه به دلائل ومحظورات خاصی این حق را به دیگری وامیگذاردند.

لازمه اجرای قانون مزبور در سطح مملکت به انجام رساندن یک سلسله اقدامات مقدماتی بود از قبیل مطالعات همه جانبه طبیعی و اقتصادی و بررسیاحتیاجات و استعدادهای مناطق مختلف از نظر آب و تجهیز نیروی انسانی لازم و تدارک امکانات مالی کافی و بالاخره تدوین آییننامهها و مقرراتخاص در جهت تسهیل اجرای سیاستهای جدید توسعه منابع آب و خاک که خوشبختانه قسمت عمده آن به نتیجه رسیده و بر آن اساس اولویتهایاجرای قانون در کشور تا حدود بسیار روشن شدهاست.

کهبد – بعقیده بنده این یکی از لوایح مهمی است که بایدموردتوجه قراربگیرد و درحدوددوسه جلسه دراطاق خصوصی یعنی درجلسه خصوصی دراین مورد صحبت شد(نریمان – ولی به نتیجه نرسیداین پیشنهادنتیجه آن کمیسیون نیست) عدهای هم تعیین فرمودند درکمیسیون مخصوصی که اعضای کمیسیون کشور و چندنفردیگر هم شرکت داشتند درآنجابحث شد و مشورت کردیم و درحدودسه ساعت باحضورآقای وزیرکشور و نظریات مختلفی آنجا ابرازشد و بالنتیجه یک عدهای عقیده شان بانظرآقای وزیرکشوراین بود که اینکارزودتر تمام بشود و چون مدتی است که الان این موضوع دردستورمجلس است و مجلس هم باید کارهای دیگرش را انجام بدهد و ازطرفی آقایان هم هرنظری دارند میتوانند در سوادکفایت مذاکرات کردم و خواهش میکنم آقایان رای بدهندکه وقت مجلس بیشترازاین تلف نشود.

دیدگاهتان را بنویسید