مذاکرات مجلس شورای اسلامی دوره ۱ جلسه ۱۶ – ویکینبشته

به همین دلیل هتل های تبریز از محبوبیت خوبی بین گردشگران برخوردار هستند. بعلاوه در سال ۱۳۴۷ آموزشگاه عالی ماهی و صنایع شیلات در شاهی شروع به کار کرد و چون تربیت کادر کارگری و سرکارگری الزامآور بود، آموزشگاه جنگلبانی چالوس بهآموزش بیش از ۴۰۰ نفر کارگر برای بهرهبرداری صنعتی جنگل پرداخت و در نظر است که در آغاز حدود ۱۶۰۰ نفر کارگران و سرکارگران مورد نیازکارخانجات مجتمع چوب را تأمین کند و بعد به آموزش کادر برای بخش دولتی و خصوصی ادامه دهد. پروازهای مستقیم از دبی به تبریز به تازگی آغاز شده است که توسط کیش ایر (حدود 200 دلار دو طرفه) انجام می شود.

با تصویب و اجرای این ماده از منشور انقلاب نه تنها از تجاوز جنگلها و مراتع و انهدام مناطق جنگلی جلوگیری شد بلکه اقدامات بنیانی و پر ارزشی درحفظ و حراست – ازدیاد و توسعه – بهرهبرداری فنی و صنعتی و نیز تربیت متخصصان و اجرای تحقیقات مربوط آغاز گردید. اجرای برنامههایی که فوقاً مذکور افتاد تربیت کادر متخصص و آزموده را ایجاب میکرد به همین مناسبت آموزشگاه عالی جنگل و مرتع گرگان تا پذیرش تعداد ۴۰۰ دانشجو توسعه یافت و رشته تحصیلی شکاربانی و حفاظت خاک و رشته تخصصی مرتع نیز بدان پیوسته شد. در زمینه حفظ و حمایت از جنگل از تربیت و بهکارگماری گارد جنگل (به تعداد ۴۰۰۰ نفر)، احداث پاسگاهها در سراسر جنگلهای مهم شمال، ایجادساختمانهای استحفاظی گارد، استقرار شبکه مخابراتی بیسیم و اتخاذ تدابیر برای مقابله با حریق جنگلها و تهیه تسهیلات مربوط را میتوان نام برد.

ظرف مدت ۴ سال گذشته ضمن ادغام تعدادی از شرکتهای تعاونی روستایی کوچک و مجاور در یکدیگر در مورد سرپرستی و نظارت بر اداره امورشرکتها و اتحادیههای تعاونی روستایی متشکله در کشور، و تعلیم و تربیت مدیران عامل حرفهای برای اداره امور شرکتهای تعاونی روستایی در حینانجام خدمت مقدس سربازی و تعلیم و تربیت سرپرستان حوزههای تعاونی روستایی و تأمین اعتبارات و وسایل مورد نیاز زارعین عضو این شرکتهااقدامات دامنهداری انجام پذیرفت علاوه بر این ظرف مدت چهار سال گذشته نسبت به تشکیل شرکتهای سهامی زراعی به منظور فراهم نمودن موجباتافزایش در آمد سرانه کشاورزان و جلوگیری از خرد شدن اراضی به قطعات کوچک غیر اقتصادی و امکان انجام فعالیتهای کشاورزی در مقیاسهایبزرگ که تا این تاریخ ۲۸ واحد از آنها در منطقه عملی به وسعت ۹۳۸۶۸ هکتار و با تعداد ۸۹۰۶ خانوار زارع سهامدار در مناطق مختلف مملکتمشغول فعالیت شده و نتایج حاصل از تشکیل آنها از هر جهت مثبت و چشمگیر و قابل توجه بودهاست اقدام گردید و به منظور تأمین رفاه اجتماعیبیشتر کشاورزان، کار تجهیز و تأسیس ۲۵۰۰ فروشگاه تعاونی مصرف در روستاهای مختلف کشور، به مناسبت سال کورش بزرگ، از جمله برنامههایدر دست اقدام است که اجرای آن در جریان سال جاری به پایان خواهد رسید.

مثلاً بالغ بر ۱٫۶ میلیون نفر از آنها عضویت بیش از ۸۳۲۰ واحد از شرکتهای تعاونی روستایی را قبول نمودند و حدود ۳۰۰۰میلیون ریال از طریق خرید سهم در این شرکتها سرمایه گذاری نمودند و تعداد ۱۱۹ اتحادیه تعاونی روستایی با عضویت ۷۸۱۶ شرکت تعاونی روستاییو میزان ۱۰۵۸۰۰۰۰۰۰ ریال سرمایه در ۱۱۹ شهرستان مشغول انجام وظیفه شدند. روغن حاصل از دانههای روغنی ۴ برابر و به حدود ۷۰ هزار تن بالغ گردید. از فرآورده نفتی به نام مالچ به صورت آزمایشی استفاده شد که فقط در سالهای ۱۳۴۸ و ۱۳۴۹ جهت تثبیت شن وریگ روان در نزدیک دو هزار هکتار مساحت به کار رفت و اثر قطعی به جای گذاشت.

از جمله دگرگونیهای عمدهای که منشور انقلاب آموزشی رامسر در بر دارد شناخت استعدادهای یکایک متعلمان و هدایت آن استعدادها در جهاتصواب میباشد به نحوی که هم موجب شکفتگی قابلیتها و بروز و ظهور شخصیت متعلمین گردد و هم در ارضاء نیازمندیهای جامعه و پیشرفت اقتصادو فرهنگ مؤثر باشد تأسیس دوره راهنمای تحصیلی که از سال تحصیلی ۱-۱۳۵۰ آغاز به کار خواهد کرد و تغییر نظام آموزش متوسطه در جهت تنوعرشتهها و گسترش بیسابقه تعلیمات حرفهای و فنی از جمله مظاهر این تحولات کیفی هستند. از نتایج شناخته شده اصلاحات ارضی در غالب کشورهای جهان، کاهش تولیدات کشاورزی در سالهای اولیه و افزایش بیسابقه آن در سنوات بعدیبودهاست اما در ایران برنامه مزبور از همان آغاز ثمرات دلپذیر خود را به نیکوترین وجه آشکار ساخت.

بیان همین یک مورد، دلیلی روشن بر حسن استقبالی است که از طرف دهقانان نسبت به اصل اول انقلاب به ظهوررسیده و گواه بارزی بر موفقیت برنامه اصلاحات ارضی و شور و رغبت زارع ایرانی برای استفاده از تکنیکهای نوین زراعی است. و امیدوار هستم اگر سوءتفاهمی در خاطر آقایان هست و اشکالاتی در کار دیدهاند بخود بنده بگویند البته بزودی رفع میشود و یقین داریم هیچ نظری نیست جز حسن جریان امور و تشریک مساعی برای پیشرفت کار (صحیح است) (ناصر ذوالفقاری ـ بنده عرضی داشتم) دو لایحه دارم که تقدیم میکنم برای تصویب آقایان محترم یک لایحه برای فروش خالصجات دولتی به زارعین و خرده مالکین (نمایندگان ـ احسنت) که شرط اولش آقامت در ملکی است که مالک خواهد شد (صحیح است) (اسلامی ـ خالصهای مانده است؟) بله خالصجاتی ماندهاست و یک ماده از مواد برنامه دولت است فقط املاک نیست، اراضی هم هست که وسائل آبادی در آنها فراهم میشود و بزارعین یعنی اشخاصی که در همان ملک مشغول فلاحت میشوند واگذار میشود (صحیح است) بانک کشاورزی هم اعتباراتی خواهد داد و خرده مالکین کمکهای مفید و موثری بکند (شوشتری ـ بفرمائید خاصه خرجی هم نکنند) منظور اصلاح و کار مفید است و الا این شرط همیشه درش مخلوط میباشد.

من از نکتهای که استفاده کردم ارتباط خصوصیای بود که با رئیس شرکت گاز دوفرانس فرانسه داشتم، بهمین دلیل هم در هنگام رفتن به مسکو این شخص را مطلع کردم و گفتم که مایل هستم چند ساعتی او را ببینم و او هم بسیار لطف کرد و بعد از ظهر خودش را بکلی برای من در پاریس خالی گذاشت و خودش با دو نفر از کارشناسانش تقریباً تمام مسائل محرمانه خرید و فروش گازی که در منطقه اروپای غربی داشتند به من گفت و این خدمت بسیار بزرگی برای من بود چون علیرغم تمام مطالعاتی که در تهران کرده بودیم علیرغم اینکه چند نفر کارشناس بسیار خوب همراه من بودند ولی اطلاع دقیقی ما از معاملههای محرمانه گاز در اروپای غربی نداشتیم و رئیس گاز دو فرانس تمام این اطلاعات را در اختیار من گذاشت.

به موازات اقداماتی که برای زمیندار شدن و مالک شدن کشاورزان به عمل آمد، تدابیری نیز در برنامههای عمرانی برای تهیه و تأمین نیازمندیهایاعتباری کشاورزان و متشکل کردن آنها در شبکه تعاونیهای روستایی اتخاذ و به مرحله عمل گذارده شد و طی مدتی کمتر از ۱۰ سال نه تنها سرمایهبانک کشاورزی از محل اعتبارات عمرانی از حدود پنج میلیارد ریال به دو برابر افزایش پیدا نمود بلکه بالغ بر دو میلیارد ریال نیز از همین محل برایتکمیل سرمایهگذاریهای زارعان در اختیار سازمان مرکزی تعاون روستایی قرار گرفت.

این خلاصهها به زبان اصلی و ترجمه فارسی آن پلیکپی شده و برای مطلع کردن کادر تحقیقاتی و فنی وزارتمنابع طبیعی از آخرین تحقیقات مربوط به جنگل، مرتع، خاک و شکار و غیره در اختیار آنان قرار میگیرد. زمیندار شدن دهقانان در آنان این انگیزه را ایجاد کرد تا برای آبادانی روستاها و بهرهبرداری بیشتر و بهتر از زمین به استفاده از ماشین آلات و کودهایشیمیایی روی آور شوند. علاوه بر انجام اقداماتی که بدانها اشاره شد، ظرف مدت ۴ سال گذشته در جهت تشکیل بیش از ۴۰۰ خانه فرهنگ روستایی در مناطق مختلف روستاییکشور به منظور افزایش سطح اطلاعات عمومی و اجتماعی کشاورزان و ایجاد امکان پرورش استعدادهای فنی و هنری و ورزشی آنان و اجرایتدریجی قانون بیمههای اجتماعی روستاییان در راه تأمین رفاه اجتماعی روستانشینان کشور و تنظیم و تصویب قانون یکپارچه کردن اراضی و تعاونیکردن تولید در حوزه عمل شرکتهای تعاونی روستایی به منظور حداکثر بهرهبرداری از منابع آب و خاک کشور و ترویج و توسعه صنایع دستی روستایی وفعالیتهای غیر کشاورزی برای جلوگیری از بیکاری پنهان و آشکار کشاورزان در اوقات فراغت و بالنتیجه افزایش در آمد آنها، قدمهای مثبت و ارزندهایبه جلو برداشته شد.

تغییر و اصلاح اساسنامه بانک سابق کشاورزی که اعتبارات کشاورزی و تعاونی را در یک جا متمرکز ساخت به دولت اجازه داد که در تقویت شرکتهایتعاونی روستایی و تأمین اعتبارات مورد نیاز آنها و همچنین کشاورزانی که هنوز موجبات عضویت آنها در شرکتهای تعاونی فراهم نشدهاست نقشیکاریتر ایفا کند. اصل اول: چنان که استحضار دارید اجرای اصل مذکور نه فقط زیر بنای جامعه روستایی را در جهت مطلوبی متحول نمود و سرسختترین مانع پیشرفت و توسعهکشاورزی ایران را از میان برداشت بلکه بنیاد مجموع نظام اجتماعی را بر پایههای تازهای استوار ساخت. تصمیم قانونی دایر به انتخاب یک نفر جهت شرکت در سازمان بیمههای اجتماعی – مصوب ۲ آبان ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی .

دیدگاهتان را بنویسید