مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم – ویکینبشته

تا سال 2015 ، قطارها از ایستگاه راه آهن تبریز هفته ای دو بار به سمت ترکیه حرکت می کردند: یکی بین تبریز و ون ، دیگری (“اکسپرس ترانس آسیا”) بین تهران و آنکارا فعال بود. تبریز در نیمه اول این قرن چندین بار توسط روسها اشغال شد. 6. شورای امنیت بار دیگر تصریح میکند که طبق وظایف ایران تحت قطعنامههای پیشین برای تعلیق همه فعالیتهای بازفرآوری، فعالیتهای مربوط به آب سنگین و غنیسازی، این کشور نمی بایست ساخت هیچ گونه تاسیسات جدید غنیسازی اورانیوم، بازفرآوری و آب سنگین را آغاز کند و میبایست همه اقدامات عمرانی جاری در رابطه با تاسیسات غنیسازی اورانیوم، بازفرآوری و آب سنگین را متوقف سازد.

ماهی بیست و پنج تومان هم برای آب خوردن داشتند که هنوز وصول نشده بود. تو تا سه چهار سال دیگر حتی سنگی بر گوری هم نخواهی بود. پرونده انتخاباتی آقای محمد تقی کمالی نیا از شهرستان قوچان در ساعت نه صبح روز سه شنبه ۵۹/۳/۱۳ در شعبه ۸ مورد بررسی قرار گرفت و به اکثریت آراء تائید گردید . صنایع شهید خرازی: صنایع شهید خرازی تحت تملک یا تحت کنترل یا از جانب گروه صنعتی شهید باکری عمل میکند.

فاطر با تامین کنندگان خارجی، احتمالا از جانب دیگر شرکتهای خاتمالانبیاء در خصوص پروژههای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران همکاری میکند. اردلان – بلی بنده درکمیسیون قوانین دارایی هم که افتخار عضویت دارم با این ماده ۸ مخالفت کردم ولی متأسفانه پیش نبردم حالا هم همان نظر مخالفی که درکمیسیون به عرض اعضاء محترم کمیسیون رسانیدم به عرض مجلس شورای ملی میرسانم شاید بتوانم جلب نظر آقایان نمایندگان محترم رادراین خصوص بنمایم دراین ماده ۸ نوشته شدهاست که وجوه حاصله که طبق مقررات این قانون گرفته میشود بعنوان سرمایه بانک کشاورزی خواهد بود بنده نظرم این بود که ما ازموقع استفاده بکنیم وبیاییم از فروش این خالصات یک قسمتی از بدهی که دولت سالهاست ببانک ملی ایران دارد ویک باری برای مملکت شده یک قسمتی از این بدهی را ما بپردازیم وقرض دولت را سبک کنیم و فکربنده این بود که با اینکار دونظر را انجام دهیم اگراین نظر بنده تأمین شود و او این بود که ما پول رابدهیم ببانک ملی ایران قرض دولت را سبک کنیم بانک ملی ایران چکارمیکند راکد که نگه نمیدارد ومسلماً که تابحال قوانین وضع نشده ببانک کشاورزی کمک کرده همان پول راممکن است ببانک کشاورزی وبانک رهنی که یک مؤسسه دیگری است کمک بدهد بالمآل ما هم قرض دولت راسبک کردهایم وهم بانک کشاورزی که دراین ماده نوشته شده استفاده از این پول بکند بالمآل این استفاده راخواهدکرد نظر بنده این بود خواستم آقایان مجترم درست مسبوق باشند که چرامن این پیشنهاد راکردم درترازنامهای که بانک ملی ایران درچندروز قبل منتشر کرده بود که منتهی میشد بسال ۲۸ آنجا یک ارقامی است که حقیقتاً ارقام سرسام آوری است مینویسد بدهکاران درردیف اول دولت ۴۴۵، ۶۰۵،۲۷۱ و ۴ ریال در روز۲۹/۱۲/ ۱۳۲۸ ببانک ملی ایران بدهکار بود بعلاوه بدهکاری بنگاههای دولتی و شرکتها وشهرداریها که به ضمانت وزارت دارایی به بانک ملی ایران معترض هستند جمعاً ۰۰۰ / ۷۸۳ /۳۷۴ ریال میباشد که اگر جمع این دوقلم راما حساب کنیم رقمی بیرون میآید تقریباً ۵ میلیارد ریال (شوشتری – بودجه ۵ سال مملکت) بانک ملی ایران از دولت حاضر ۵ میلیارد طلبکار است ۵ میلیارد ریال و هر سال که بودجه رابه مجلس تقدیم میکند و امروز هم جناب آقای وزیردارایی تقدیم کردند یک رقمی جزء هزینه دولت میبینیم که نوشتهاست از بابت استهلاک قرض دولت ببانک ملی ایران صد میلیون ریال ببانک بدهیم درظرف ۵۰ سال وقت لازم دارد که این قرض مستهلک بشود و البته این صحیح نیست شما اگر از یکنفر ۵۰ تومان طلبکار باشید و بگویید سالی یک تومان به شما میدهم اعتبار شما پهلوی آن شخص، آنطرف زیاد نخواهدشد این است که بنده از اشخاصی هستم که همیشه فکر میکنم بیاییم این قرض دولت راببانک ملی ایران مستهلک کنیم وهیچ راهی بهترازاین نیست که امروز ما میخواهیم خالصجات رابفروشیم بیاییم بگوییم ۵۰ درصد این پول را که بتدریج بدست میآید بدهند ببانک ملی ایران بابت بدهی دولت ودر بودجه هم که سالی صد میلیون ریال میگذارند یواش یواش این قرض مستهلک میشود والا به هیچ نحوی مقدورنیست این وام داده شود بانک ملی هم که پول بدستش بیاید چکارمیکند غیرازاین ببانک کشاورزی و بانک رهنی و بیمه میدهد که همه اش منافع اجتماع درش است کاردیگری نخواهد کرد واگرما این کاررانکنیم این قرض همیشه بگردن دولت میماند و در ترازنامههای بانک ملی ایران هم ما میبینیم که بانک ملی ایران درمقابل بمردم مدیون است درمقابل هم ۵ میلیارد ریال از دولت طلبکاراست اگر یک وقتی مردم پولشان رابخواهند بانک نمیتواند بگوید من از دولت طلبکارم باید آناً پول رابدهد بنابراین بنظر بنده مصلحت مملکت اقتضا میکند که مابیاییم در ماده ۸ اینطور بنویسیم که وجوه حاصله از فروش خالصجات نصفش رابابت بدهی دولت ببانک ملی ایران بدهد نصفش راهم ببانک کشاورزی بدهند البته من نمیگویم که این خالصحات خیلی پول است ولی اساساً وقتی یک بدهکاری حسن نیت بخرج داد که میخواهد بدهی خودش رابدهد ووسیلهای الان دارداین اعتماد رازیاد میکند این است که بنده خواستم به عرض آقایان برسانم پیشنهادی هم دراین خصوص دادهام و اگر کمیسیون قوانین دارایی بانظر من موافق بشود من باز درشور دوم پیشنهاد خودم را تقدیم خواهم کرد برای اینکه من عقیده دارم که باید این طلب بانک ملی ایران هرطور شده تصفیه شود وحالا این یک وسیلهای هست اگرهم یک عوایدی دیگری بوجود بیایدآقایان نمایندگا ن محترم خواهند دید که من از اشخاصی خواهم بود که پیشنهاد خواهم کرد از آن عواید هم بازبابت بدهی دولت ببانک ملی ایران سهمی بدهند که رفته رفته تصفیه شود وقسمت دیگری که در این باره بنده عرض داشتم این بود که البته درخود ماده مستتر است ولی این باید تصریح بشود دولت خالصجاتی رامیفروشد که الان مالک است، متصرف است.

نایب رئیس – این صورت مجلس مربوط به یکشنبه ۲۴ است (صحیح است) بعد از این دو جلسه دیگرهم مانده شاید در همان صورت مجلسها اظهارات آقایان منعکس شود آقای نورالدین امامی. شوشتری – بسم الله الرحمن الرحیم درجلسه یکشنبه ۲۴ جناب آقای حاجی حاذقی راجع به انتخابات تهران شرحی ایراد فرمودهاند که عیناً صورت مجلس آن روز دست بندهاست، از فرمایشات و مفهوم فرمایشات و منطوق بیانات ایشان مبتدا و خبر درکلی و جزئی رسیدگی که کردم دیدم آن نتیجهای که منظورایشان است ومنظورقانون است از او گرفته نمیشود من از نظر اصول اگر اعتراضی کردم که سوختن آراء انتخابات اولیه تهران برخلاف موازین بوده، اعتراض برافراد و اشخاصی نبوده چه ایندسته آقایان، آقای دکترمصدق، چه آن آقایان رفقا همه بامن رفیقند، روی صلاحیت افراد بحث نکردم، البته درطرح انتخابات، یعنی وقتی که بیاید به مجلس برای تصویب نسبت به ۱۱ نفر نمیخواستم مخالفت کرده باشم خواستم متذکرکرده باشم که اصولاً نمایندگان متوجه باشند این عمل غلطی که نظیراو تابحال نبوده وبعضی از افراد ابهام این معنی برایشان هست که مرحوم مشیرالدوله دردوره ششم بعدازدو روز ونصفی آراء را سوزاند اولاً اوگفت چون انتخابات انجمن درزمان حکومت نظامی بود ودرمنزل حاج مهدی سلامت باحضوررمرحوم مدرس وآقای حاج سید رضا فیروزآبادی که الحمدالله حیات دارد و جزء خدمتگزاران این مملکت است و بنده چون اعتراض شده بود به انتخابات از این جهت اعلیحضرت فقید مرحوم مشیرالدوله را خواست، به قانون تطبیق کردند وگفتند چون انجمن درزمان حکومت نظامی انتخاب شدهاست قانونی نیست آقای تدین که بحمد الله حیات دارند رئیس انجمن بودند از نظراحتیاط انجمن هم استعفاء کرد و پس موضوع تشکیلش از نظر قانون منتفی قانونی بود و این عملی که کردند رعایت اطراف راکردند در قانون انتخابات میگویند رأی نهایی با مجلس است اگر بنا بشود انجمن خودسرانه این کار را بکند که نمیشود اولاً ۵۴۳ حوزه بوده من نقیب انساب این تهرانم، نقیب این کارم کمترخاندانی است که من نشناسم اغلب اینها از مردمان موجه محترم بدون سابقه وریب بودند، یک عملی واقع شدهاست که آقای حاج حاذقی، بنده وآقایان وهمه کسانی که علاقه دارند به مملکت آن عمل را قبیح وبدمیدانند جرم میدانند برخلاف اصول میدانند وآن عمل دستبردن به آراء مردم است (صحیح است) اما اینها باید با اصول درست بشود این کارغلط بوده وضعیت قانون روی حب وبغض نیست که من به جناب آقای دکترمصدق چون علاقه دارم اگر عمل خلاف قانونی درردیف ایشان ورفقایش انجام شد غمض کنم واگرغیرباشد نه قانون باید بطورتساوی درمملکت حکومت کند وعقید ه بنده چون رأی نهایی بامجلس است و بدواً انجمن طبق قانون تشکیل شده باید این قسمت راتوجه بدهند که قبل از آوردن اعتبارنامه آقایان به مجلس برای توبیخ، تکدیر، ترذیل، مجازات آن عمل قبیحی که شدهاست یاراه نشان بدهند آن اشخاصی که ارتکاب برخلاف قانون نکردهاند نشان بدهند واین رابیاورندبه مجلس تا بنده بمخالفت وارد نشوم وگرنه الزام دارم از نظرقانون هرکس باشدوهرچه باشد مخالفت بکنم ومخالفت من نسبت به ۱۱ نفر مخالفت اصولی است لیکن نسبت به یکنفر مخالفت با صلاحیت است روی عدم صلاحیت بحث خواهم کرد که هیچکس حق ندارد با مقدرات مملکت بفکر خود وشخص خود عمل قبیح بکند این یک نکته (دکترمجتهدی – آن یک نفرکیست آقا؟) بموقعش عرض خواهم کرد حالامجازنیستم، نزاکت هم مراعات بشود توضیح هم عرض میکنم کتمان ندارم (اردلان – خواهش میکنم بفرماییدازشعبه هم ردبشود) اما نکته دیگرآقای دهقان دردوسه نوبت دربیانات خودشان این معنی را تذکر دادند که مسئولیت بامصونیت سازش ندارداین حرف هم صحیح است صددرصد صحیح است آقای سرلشکرزاهدی چون سناتورشدهاند این تذکرات ایشان رابرکنارکردوخود ایشان هم برکنارمیشدند من با حفظ احترام مقام شیوخیت ومقام سوابق خدمت ناچارم این نکته راتذکربدهم اعلیحضرت فقید که شایدبعضیها تصورکردهاند بمیل خود اموررا انجام میداد ومشورت از کسی نمیگرفت، بعضیهاشاید تصورکنند، ولی درعین حال تمام اموررا به آقانون تطبیق میکرد خوب بخاطردارم آقای فرج الله بهرامی دبیراعظم که نسبت به ایشان ارادت دارم وجزء دوستان من است وکیل مجلس شدند ورئیس دفتر مخصوص بودند بمحض اینکه وکیل شدند اعلیحضرت فقید فرمودند دیگرنمیشودبرای اینکه قاتی میشود وموهم معانی دیگراست، ممکن است اذهان مشوب بشود (صحیح است) مقامات ومقاماتی که شیخوخیت دارند وسابقه درآزادی دارند خوبست عمل شاه فقیدرادرنظربگیرند چون بعضیها عادت ندارند یعنی نزاکت و ادبشان اجازه نمیدهد بگویند آقا ما در تقیه هستیم من عقیدهام این است که باید تذکرداده بشود آن آقایان هم یا مقام نمایندگی را قبول بفرمایند یامقام دیگررا، این دوموضوع وموضوع دیگر شیوخ خوزستان بمن شکایت کردندعریضهای نوشتهاند عدهای از ایشان که این عریضه را الان تقدیم میکنم بمقام ریاست وآن موضوع تقسیم اراضی خوزستان است مراد از تقسیم اراضی عمران است هرکسی یک ملکی ده هزارمترزمین را آباد کرده باشد میفهمد عرایض من چیست آقا آبادکردن زمین، عمران کردن مملکت غیرازسفته بازی غیرازاحتکار غیراز زمین را آنجا انبارکردن واز این دست به آن دست بردن است شکایت کردهاند که اراضی مخصوص مارا آمدهاند گرفتهاند بدیگرا ن دارندتحویل میدهند، من چون عادت ندارم دروغ بگویم ورثه حاج معین بمن مراجعه کردند که شعیبیه که ماخریدیم از خزعلی که خریدهاست از نظام السلطنه آنها رادارند میبرند اگرمراد از عمران وآبادی گرفتن املاک مردم است وبدیگری دادن یاتقسیم بقطعات ۶ هزارهکتار؟

برای اینکه اعیان از آن آب قنات باید مشروب بشود (مکرم – معذرت میخواهم این درآخر ماده اول تصریح شده بشرط سکونت درمحل) اما اشخاصی که صاحب ده نیستند وخارج از سکنه هستند عرض کردم مباشر خالصه بوده، پاشده رفته دراین دهات اطراف الان دارای اعیان مهمی است که اعانش راثبت کرده ورقه ثبتش راهم در دست دارد این رانباید از نظر دورکرد که آنرا باید عرصه اش را بقیمت صحیح ازش پول گرفت چون این زارع نیست که مورد ارفاق باشد برای چنین کسی که اعیان آمده آنجا ایجادکرده و سالی ده هزارتومان استفاده مبیبرد بدولت قیمت اعیان راندهد اینکه نمیشود جنابعالی که مخبر کمیسیون هستید بنده خواستم این نکته را متذکر بشوم که سوءتفاهمی نشود که آن دسته متمول است توی شهر نشسته زارع نیست، ساکن ده نیست این نباید مورد ارفاق واقع بشود.

11. راه ساحل: راه ساحل تحت تملک یا تحت کنترل یا از جانب قرارگاه سازندگی خاتمالانبیاء عمل میکند. First East Export Bank (بانک صادرات شرق): بانک صادرات شرق تحت تملک یا تحت کنترل یا از جانب بانک ملت عمل میکند. شورای امنیت همچنین این کشورها را ملزم می کند در مراحل بعدی گزارشی کتبی به “کمیته ” ارایه کنند که دربردارنده جزئیات مربوط به بازرسی، توقیف و انهدام کالاها و جزئیات دیگر از انتقال آنها باشد. 15. شورای امنیت متذکر میشود، کشورها، در راستای قوانین بینالمللی بخصوص قوانین دریایی، میتوانند درخواست بازرسیها از شناورها در دریای آزاد را با کسب رضایت از کشوری باشند که شناور مذکور تحت لوای آن حرکت میکند، ارایه کنند.

پرونده انتخاباتی آقای جعفر جوادی شجونی از شهرستان کرج در ساعت ۹/۵ روز۵۹/۳/۷ در شعبه ۸ مورد بررسی قرار گرفت و به اکثریت آراء تائید گردید . پرونده انتخاباتی آقای اسدالله جوانمردی از شهرستان میانه در ساعت ۱۱ صبح روز ۱۱ خرداد ۱۳۵۹ در شعبه دهم مورد بررسی قرار گرفت و به اکثریت آراء تائید گردید . کشاورز صدر – بعقیده بنده مذاکره کافی نبود برای اینکه اگر مذاکرات کافی شده بود جناب آقای وزیر دارایی تا بحال خودشان این ماده را اصلاح فرموده بودند این دلیل بندهاست ما این قانون را برای چه آوردهایم که به رعایا و کشاورزان حکم بکنیم بجزاین نظری نبود ما نظر دیگری درموردقانون نداشتیم در اینجا قسمت اخیر این ماده که میگوید عرصه خانههای مسکونی رعایا حتی اضافه بکنند عرصه خانههای مسکونی وباغات رعایا مجاناً واگذار میشود بنده نمیدانم بچه جهت آمدهاند توافق راراجع بعرصه اعیان اشخاص بجز رعیت هم قائل شدهاند همانطور که جناب ملک فرمودند درست است یک دستهای مثل نجاریا آهنگر واین قبیل اشخاص در ده خوشنشین هستند وباغ وخانه هم دارند اما الان که خالصه از بابت عرصه از آنها چیزی نمیگیرد واینهاشکایتی نکردند مگر نمیشود اینرابگذارند بعدتکلیف آن رامعین کنند حقیقت قضیه این است که اسباب نگرانی فراهم شدهاست یکنفر خود بنده دراین قسمت نظریاتی دارم وقطع دارم با این توضیحی که عرض میکنم چون نظری ندارم جناب آقای وزیر دارایی هم خودشان توجه میکنند وآنوقت خواهند دید که اگر مخالف وموافق صحبت کند مطلب روشن میشود مثلاً الان اراضی خالصه خوزستان را که صورتش رابنده خواندم دراین موقع که بعضیها گفتگو میکنند که بایستی خورده مالک راتشویق کرد دولت لایحه میآورد میگوید طبقه زارع وبیکار مملکت رامشمول بکنند رعیتی بکنندبنده میبینم همه اش از ۲۰۰ هکتار و ۲۵۰ هکتار و ۶۰۰ هکتار (شوشتری- شش هزارهکتار) ششهزارهکتارصحبت است شما که این رامیخواهیدآب درآورید این را ششهزار هکتار نکنید وبدهیدبدست اشخاصی که ۵۰جای دیگر ملک دارند وبازمیخواهندبروندآنجا قضیه اینجاست چون مال خالصه مثل مال- بی صاحب میماندچون رفته اندآنجا خوب امکان داردکه ۵۰ هکتار ازهرده بهترین زمینش راگرفتهاند یا قلمستان کردهاند یا باغ کردهاند و منافع آن اعیانی که اصلاً جزو ملک به شمارنمیرودبمراتب زیادتر است از عایدی خودآن ده خالصه این نقض غرض است بنده عقیدهام این است که دراین ماده جناب آقای وزیردارایی فقط قسمت اخیر ماده راکه مربوط برعایاست موافقت بکنندکه بشود ماده شش وقسمت اول ماده حذف بشود البته اگر به اشکالاتی برخورد قانون دیگری میآورد والا اینکه زیاد صحبت میشود جناب آقای نبوی برای این نگران است که باز همان لاشخورها میبینیم که پنجه انداختهاند واین رعیت بدبخت را از پادرمیآورد این را موافقت بفرمائید بنده همانطوری که دفعه قبل عرض کردم ویک سوء تفاهمی حاصل شد برای بعضیها معتقدم همه کس هر جا مالک باشد کسی بخل نداردولی درمملکت رادادبددست یک طبقه جدید الولاده که ۲۰ سال از عمر شریفشان نگذشتهاست وتمام سرمایه مملکت راجمع کردهاست این است که استدعایم ا ازجناب آقای وزیر دارایی این است برای امتحان روحیه مجلس الان امتحان بفرمایند این عبارت از ماده اراضی خالصه که اعیانی آنمتعلق باشخاص است از طرف بانک بتوافق صاحبان اعیانی درصورتی که طالب باشند نقداً یا اقساط ۵ساله داده میشود حذف بشود واین جمله بماند ماده شش: عرصه خانههای مسکونی رعایا وباغات مسکونی مجاناً برعایا واگذار میشود فوراً ملاحظه بفرمائید مجلس موافقت میکندونسبت بقسمت بعدهم اگراحتیاجی ایجاب کرد، اگر تقاضائی شد آنوقت یک تحصیل اجازهای از مجلس بشود واگر غیر از این باشد پیشنهاد حذف میشود وممکن است قبول کرد والا قانون بسیار خوب است ماده هم خیلی خوب است بشرط اینکه این قسمت اخیرش باشد ما وقتی داریم راجع برعایا صحبت میکنیم وفکر میکنیم شاید بیاییم دیگران راهم بیاوریم اینجا من حالا نمیخواهم زیاد طول وتفصیل بدهم که اشخاص از قسمت اول این ماده استفاده نامشروع خواهند کرد واستدعا میکنم جناب آقای وزیر دارایی قناعت بکنند که ماده ۶ همین قسمت مربوط به رعایا باشد و قطعاً تصویب خواهد شد.

اول نقائص فنى است، دوم تقسیم پستها و محلها است که البته این قسمت دوم شاید بیشتر در قسمتهاى عمومى بهتر میشد ازش اسم برد و سوم انحراف از هدف اصلى ارتش است. مگر این که تامین این مواد و خدمات برای اهداف انساندوستانه لازم باشد یا تا زمانی که محموله بازرسی و توقیف و در صورت نیاز از بین برده شده باشند. اگر مقدر اینست که ثروت عمومی این مردم از دست برود اگر بناست فقرو بدبختی این ملت هرروز افزایش یافته به تمول ومکنت یک مشت نورچشمیها افزوده گردد ترتیب امور طوری داده شده وروال کار طوری فراهم شده که دیگر احتیاجی به کمک و خدمت اینگونه کمیسیونها نیست و هستند دستگاههایی که بابرنامه و یا بدون برنامه اینکار را و این منظور را بخوبی انجام میدهند بعقیده من اجرای ماده ۶ قانون و سایر مواد بدست بانک کشاورزی وتوسط کمیسیونی که دراین لایحه پیش بینی شده وآنهم بکیفیتی که دراین لایحه مندرج است بضرر کشوراست ومعتقدم باید برای اجرای قانون فروش خالصجات یک کمیسیون مرکزی مهمی مرکب از اشخاص وزین وآزموده وباسابقه من جمله چند نفر نمایندگانی که هیئت عمومی مستشاران دیوان محاسبات از بین خود یاسایر کارمندان شایسته دولت انتخاب نمایند وچند تن مأمورین عالی مقامی که وزیر دارایی برحسب پیشنهاد اداره بازرسی وزارت دارایی از بین بازرسان وزارتی ویا سایر مأمورین خوش سابقه انتخاب نماید باحضور وشرکت رئیس ومعاون اداره مربوطه وزارت دارایی تشکیل گردد که اجرای این قانونرا تحت نظر قر ارداده ونظارت نماید وبرای تهیه مقدما ت اجرای قانون درهرمحل نیز کمیسیونهایی مرکب از دونفرنمایندگان منتخب کمیسیون مرکزی ویک نفر نمایندهای که رعایا وبرزگران هرمحل انتخاب کرده باشند.

شوشتری – بازهم بسم الله الرحمن الرحیم (یک نفر از نمایندگان – باز هم؟) بله همه وقت بسم الله الرحمن الرحیم مخالفت بنده با این ماده از نظر فکری است که پیدا کردهام، این چندروزه خیلی دقت کردم اراضی خالصه املاک خالصه که قبلاً فروخته شده ,آن فروشی که شدهاست بنا بمصالح مملکت و مصالح رعا یا و مصالح عمران صورت نگرفته ضمناً این جمله را خواهش میکنم آقایان تند نویسان چون در آن بیانا تم قبلاً اشتباه کردم نه هزار هکتاررانهصد هکتار عرض کردم اصلاح بفرمایند. باید در اینجا خاطرنشان بکنم که در آن زمان گازهائی که بهمراه نفت از چاههای ایران بیرون میآمد هیچگونه استفادهای برایش نبود و ناچار بودیم اینها را بسوزانیم و حتی با قیمت وقت نفت تزریق مجدد اینها به داخل مخازن هم چندان با صرفه نبود بخصوص که باید یادآور شوم که فشار چاههای ایران فوقالعاده زیاد بود و بنابراین ایجاد یک حرکت عکس برای تزریق گاز در مخازن چندان کار آسانی نبود.

لت وجمعیت شیروخورشید سرخ خواستارم که توجه فوری نسبت به اعطای اعانه ومساعدتهای لازم بخسارت دیدگان محل مبذول وآنان را بمراحم دولت امیدوارفرمایند (صحیح است) ضمناً از جناب آقای نخست وزیر تقاضا دارم که دستور فرمایند سازمان برنامه هم از لحاظ وظایف عمران وآبادی که مورد توجه میباشددرقسمت سدبندی مسیر سیل میانه که همه ساله اهالی آن شهررامورد تهدید قرارمیدهد توجه عاجلی فرموده با اعزام مهندسین ترتیب سدبندی محل راتعیین واقدا م فرمایند. صنایع شهید صیاد شیرازی: صنایع شهید صیاد شیرازی (SSSI) تحت تملک یا تحت کنترل یا از جانب سازمان صنایع دفاع عمل میکند. در 60 کیلومتری جاده کرج چالوس در نزدیکی گچسر، بنایی هشت ضلعی با گنبد مخروطی شکل از جنس سنگ و ساروج قد علم کرده که ظاهری عجیب و شبیه به بناهای مغولی دارد.

ولی تنها واکنش ایشان این بود که به علم بگویند، “خوب، این نامه را به رام هم نشان بدهید و بگوئید که چرا بدون اطلاع چنین حرفهائی را میزنید.” و همین و بس. سر بند بیحجابی. پس موعدش هم گذشته یا دارد میگذرد. بطوری که بنده اطلاع پیدا کردم دولت درظرف این سه سال اخیربالغ بر چهل میلیون وکسری ریالبه یک مشت رعایای بدبخت ومفلوکی که همقطارگرامیشان دردوره گذشته درهمینجایی که بنده ایستادهام به عرض نمایندگان محترم رسانیده که به اندازه وسعت یکی از کشورهای اروپایی دراین مملکت بی صاحب زمین داردوهمکاران گرامیش هرکدام کم وبیش زمینهای معادل همین وسعت در اختیار دارند بعنوان پیش پرداخت برای تحویل گندم وجو تقدیم نمودهاست این رعایا بدبخت که از فرط استیصال مجبوربودند قبلاً از دولت پولی دریافت کنندتا سرخرمن بتوانند گندم وجویی تحویل نمایند مرتب سه سال است که نه گندم وجویی تحویل نمودند ونه پولی که گرفته مسترد داشتند چه خودآن پولها بمصرف خرید خانه وباغهایی رسیدهاست که از لوازم اولیه زندگی به شمارمیرود وحتی نازلترین منزلی که دو.

11. شورای امنیت تصمیم میگیرد که تدابیری که در پاراگرافهای ۱۲، ۱۳، ۱۴ و ۱۵ از قطعنامه ۱۷۳۷ (۲۰۰۶) مشخص شدهاند باید همچنین در مورد افراد و نهادهایی اجرا شوند که در ضمیمه I این قطعنامه آمده یا هر یک از اشخاص و نهادهایی که از جانب یا در مسیر آنها فعالیت دارند و همچنین در مورد نهادهایی تحت مالکیت و کنترل آنها از جمله از طرق ابزارهای غیرقانونی قرار دارند، اعمال گردد.

مرکز تحقیقات علم و فناوری دفاعی: مرکز تحقیقات علم و فناوری دفاعی (DTSRC) تحت تملک یا تحت کنترل یا از جانب وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح (MODAFL) عمل میکند که به نظارت بر تحقیق و توسعه ، تولید، نگهداری، صادرات و تهیه و تدارک دفاعی ایران میپردازد. کاربران با استفاده از دادههایی نظیر کد پستی، جهت ساختمان، متراژ و طبقه میتوانند واحد مورد نظر خود را نیز به طور دقیق مشخص و پیدا کنند. تبریز از شمال، جنوب و شرق به سمت جبال کوهستانی و از غرب به دشتهای هموار و صحرایی دشت تبریز و شورهزارهای تلخه رود منتهی میشود؛ این موقعیت خاص منجر شده شهر تبریز به شکل یک جلگه کوهستانی-صحرایی تبدیل شود.

سفر با هواپیما بهترین، راحتترین و در عین حال گرانترین روش برای جابهجایی محسوب میشود؛ به طور مثال اگر از شهرهای جنوبی قصد رفتن به شهر تبریز دارید، در صورت استفاده از مسیر زمینی چندین شبانه روز در راه خواهید بود که این مسئله ممکن است برای برخی از مسافران چندان خوشایند نباشد، ولی به وسیله هواپیما بدون خستگی در کمترین زمان به مقصد میرسید. اگر شما به انتظار آن روز بنشینید امر اقتصادى قسمتى از ساکنین کنار بحر خزر مختل میشود الان باید فکر آنها را بکنید این صیادى یک آییننامههایى دارد یک مقرراتى دارد که اجرایش با اداره بندر است الان آقاى رئیس بندر یک کسى هست، آقاى شاهین که تحت تعقیب دیوان کیفر است که من هر چه زور زدم که این را از آنجا بردارند نشد مىخواهید با بنده تشریف بیاورید برویم به دیوان کیفر پرونده این شخص را در اختیار شما بگذارم بخوانید و ببینید این چه کار کرده است با صیادها.

دیدگاهتان را بنویسید