قیمت گوسفند رومانف Romanov – ویژگی ها و خصوصیات رومانف اصل

اگر اجازه بفرمائید اطاعت میکنم اگر هم اجازه نمیفرمائید بنده مطیع مقررات هستم بنده یادداشتهائی کردهام با اینکه عادت ندارم یادداشت کنم هر وقت حرف باید بزنم مبتکرا حرف میزنم ابداعا و اتبکارا حرف میزنم ولی اینجا از نظری که چون عادت کردم بایستی همینطور باشد یک قضیهای را عرض میکنم یک روزی در دوره پنجم مخالفت کردم با اضافه حقوقی که برای مسیو پرنی ماهی سیصد سیصد تومان آورده بودند به مجلس در صورتیکه من موافق دولت بودم و لایحه دولت بود در ستون مخالف ثبت نام کرده بودم در پشت تریبون مرحوم مدرس رضوان الله علیه قدس سره تصور میکرد من تعمیه کردم ولی بعد که صحبت کردم تشخیص فرمود که خیر اهل تعمیه و دو رنگی و دوروئی و حقه بازی نبوده آنچه عقیدهام بود مثل این که حالا هم عقیده ندارم بمستشار خارجی الان عقیده دارم که ایرانیها دستشان را باز بگذارید دارای این اندازه درایت و فکر هستند که خانه خودشان را اداره کنند بلدند آنجا من یک عبارت قبیحی گفتم بفرمایش آن مرد کهر نفهمیدم در خورشان مجلس شورای ملی نبود و نمیبایستی این نوع از عبارات در مجلس شورای ملی گفته شود این بود آقای منصور السطنه عدل که خدا حفظش کند کفیل وزارت دادگستری بود من وقتی آمدم برای مخالفت عرض کردم اظهارات ایشان مردود است این لغت مردود در نظر مرحوم مدرس رضوان الله علیه با این که مخالف دولت بود بمنزله فحش وکلمه بی ادبی در مجلس تلقی شد بعد از ختام عرایض من مرا احضار فرمودند آقای سید احمد بهبهانی رحمت الله علیه صندلیش را خالی کرد من نشستم گفت آقای شوشتری توبچه ملائی، پسر ملائی ـ خودت از نزدیک بسوادی لغاتی که در مجلس گفته میشود غیر از لغاتی است که در دادگستری گفته میشود من مخالف دولت هستم اما مادام که دولت دولت است و مادام که در مجلس شورای ملی هستیم باید احترام امامزاده را ما خود نگاهداریم این دولت مال ما است نباید اهانت بآنها بشود این لغت مردود لغت قبیحی بود خوب میگفتی مطالب ایشان مورد پسند من واقع نشد من نه پسندیدم با موازین قضائی نتوانستم تطبیق بکنم چرا این کلمه را گفتی از آن وقت نصیحت آن مرد بزرگ در گوشم فرو رفتهاست و امیدوارم درمخالفتی که با دولت جناب آقای منصور میکنم یک کلمه از ادب خارج نشده وحقایقی را که میدانم بعرض برسانم و امیدوارم نمایندگان محترم اگر عرایض مرا پسندیدند و تشخیص فرمودند که برای مصالح ممکلت و ملت است مورد توجه قرار بدهند بدوا بازهم باید به بعضی از آقایان مخبرین بگویم که هر قدر مرا ویشگون بگیرند منهم قلقلکی میدهم یکی از آنها مینویسد با صدای خشن اگر صدای من به بعضی از گوشها نارسا است صحیح است که من شوشتری هستم اما نباید پشت تریبون دستگاه همایون بخوانم وبعد بیداد و بعد منصوری و شوشتری و ابوالچپ و بختیاری و لیلی و مجنون همه را میدانم خیر صدای من اینطور است من ازیکطرف شوشتری هستم از یک طرف دیگر گرگانی و اما اینکه فرمودید مویش سفید است و رویش سیاه است چه کنم سرد و گرم این مملکت رویم را سیاه کردهاست و مویم را سفید مثل بعضیها دارای زلف مجعد ابروی مصعد لب میگون رخ گلگون نیستم باید مصالح مملکت را رعایت کرد حالا وارد مطلب میشوم در مقدمه برنامه جناب آقای منصور دولت آقای منصور عباراتی را فرمودند و در تمام برناه لغاتی ثبت شدهاست و عباراتی تنظیم شدهاست که بعقیده من از نظر صورت زیبا است و از نظر معنی بیمعنی، نتیجهای که باید برای مملکت آنا گرفته شود از این برنامه گرفته نمیشود من خیلی مطالب دارم بمن هم نصیحت کردند تشنج ایجاد نکن خدا مرا برو بآتش بیاندازد اگر بخواهم یک دفعه برای این مملکت تشنج ایجاد بشود بذلت پروردگار همه وقت ارامش و آسایش این مملکت را در نظر گرفتم نصیحت و امر آقایان را قبول میکنم از گفتههای اساسی که قطع و حتم دارم پشت این تریبون که دولت حاضر واقع شود در اموری که این امور برای پیشرفت منظور خدمتگذاریشان صدی ایجاد کند، دو قرن است مملکت ما دارای تشنجی است این تشنج طبیعی نیست مصنوعی است اما چه جور و بچه کیفیت میاید تشنجات در قلوب مردم ایجاد و اعمالی میکنند و افعالی از آنها ناشی میشود در صورتی که خود نمیدانند چه کردهاند و چرا کردهاند و چرا میکنند الهام از غیب گرفته یا الهام از خود گرفته یا الهام از آنان گرفته محرک خارجی داشته، محرک داخلی داشته نیست آقای اورنگ میگوید مرحوم ادیب پیشاووری رضوان الله علیه این شعرهائی که من میگویم میترسم یک روزی برگردد این معنی بخودم که اینهم تحریک خارجی بوده مثلا من نظم این است که در قتل ماژور ایمیری که در آن پرونده جناب تیمسار سپهبد یزدان پناه اینجا نشستهاند سیدی که کشته شد جزء آن فقه بود که با لیوان شکسته یازده ضربت زده بود بآن مهمان خارجی برخلاف اینکه ایرانی مهماندوست است ایرانی خارجیها را با نظر تساوی نگاه میکنند که بهیج مذهب رسمی و بهیچ دیانت سمی اگر هم مسلمان باشد و بهیچکس اسائه نشود این حالا نیست بعداز اسلام است قبل از اسلام هم همینطور بوده از کلیمیها باید پرسید که حفظ آنها را زیر لوای شیر و خورشید چه شده این ملت ایران مهمان نواز است آدمکش نیست دیگری کشت ماژور ایمبری را من خودم سئوال کردم از آن سید آقا چرا همچو کردی سید جان بچه مناسبت اینکار را کردی گفت قاتل جدم را کشتم گفتم وه جد تو هزار و سیصد وچند سال قبل در کربلا کشته شده شمر کشته جد ترا چه ربطی دارد بماژور ایمبری گفت نه ماژور ایمبری کشته دیدم عجب تبلیغ مرموزی است عجب دست عجیبی است در کار، سقا خانه را درست میکنند خدا لعنت کند آن کسی را که معتقد است سقاخانه معجز میکند، معجز چه چیز است اسلام عاری از این حرفهای واهی و خطرناک است اعجاز نبیی میکند در زمانی برای مردمی که اتیان بمثل او را دیگران نتوانند کردم سقاخانه معجز کرده یعنی چه آنوقت قتل یکنفر نماینده یک کمپانی که آمده در مملکت در خواست نفت بکند او کشته بشود موضوع تمام بشود بعد هم معجزه تمام شد سقاخانه تمام بشود بعد هم معجزه تمام شده سقاخانه تمام شد النگو و گوشواره پولهای مصنوعی علمهای مصنوعی که داده میشد تمام شده همان سیاست مرموز ملعون دویست ساله وضعیت را طوری کرد که ن بیایم اینجا بایستم بگویم ای جناب علی منصور ای علی هیئت ای مرتضی یزدان پناه آقایان وزراء والله تالله باید هر علت و معلولی را هر دو را سنجید علت را که درک کردید معلول میرود از بین سهل است ممتنع سیاست اداره کرده مملکت ایران سهل است ممتنع سهل است اگر چه بکند افراد داشته باشد همت داشته باشد توکل داشته باشیم بعد عمل و اجرا بکنیم.

که باید این مکملها به اندازه و براساس نیاز گاوها به آنها داده شود نه کمتر و نه بیشتر. برای تغذیه گوسالههاى نر که با استفاده از يونجهٔ خشک تغذيه مىشوند مىتوان تا ۵/۱% وزن زنده حيوان کنسانتره در اختيار حيوان قرار داد. مقدار غذائى که به حيوان داده مىشود بستگى به چگونگى بدن حيوان دارد. در مواقعى که کيفيت علوفه پائين است و يا به مقدار محدود به حيوان داده مىشود، جهت تأمين احتياجات حيوان بايد مقدارى کنسانتره در جيرهٔ غذائى حيوان منظور شود. اگر کيفيت علوفه چراگاه بالا باشد احتياجات گاوهاى شيرى را تأمين مىکند، در تحت چنين شرايطى بايد نمک و مواد معدنى به مقدار کافى در اختيار حيوان قرار داده شود.

1. گاوها را بر اساس مرحله ی شیرواری یا میزان تولید که دسته بندی نموده و و بر اساس نیازهایشان تغذیه نمایند. گاو آهن برگردان دار قابل اتصال به تراکتور بوده و نحوه اتصال آن به صورتهای سوار یا نیمه­ سوار و یا کشیدنی است. همانطور که مشاهده کردید، گیاه گل گاو زبان را میتوان بهعنوان یکی از مفیدترین و پرخاصیتترین ترکیبات گیاهی در طب سنتی در نظر گرفت. همچنین می توانید با دانلود بهترین کتاب رایگان پرورش گاو به زبان ساده مهارت خود را در پرورش گاو بالا ببرید. پروتئین پائین یونجه به همراه عدم مدیریت صحیح خشک کردن علوفه در هنگام برداشت و جمع آوری یکی از اصلی ترین منابع علوفه در ایران را با مشکل روبرو می سازد.

در ایران با توجه به اقلیم منطقه و کمبود آب در بیشتر مناطق و همچنین عدم رعایت الگوی کشت مناسب هر ساله با کمبود علوفه به خصوص علوفه مرغوب مواجه هستیم. این اطلاعات شامل: محل مناسب نگهداری، نوع خوراک و جیره غذایی، شرایط آب و هوایی مناسب برای رومانوف ها و بسیاری موارد دیگر که همگی جزو مهمترین نکات راه اندازی ایده می باشند. برخی از نژادها از لحاظ افزایش وزن استعداد زیادی ندارند اما تولید شیر در آن ها زیاد است و اگر هدف تولید شیر و لبنیات باشد گاوهای شیرده برای خرید مناسب تر هستند. در طول یک سال، میزان تولید شیر گاو ها، حدود 20 میلیون پوند خواهد بود.

عمق کود شیمیایی در خاک مزرعه :: کود فسفاته به علت تقریبا غیرمتحرک بودن در خاک لازم است در منطقه ریشه گیاه قرار گیرد لذا با توجه به این که غالب ریشه های گندم تا عمق 20 سانتیمتری عمق خاک نفوذ میکند پراکنش کود لازم است از حدود 8 سانتیمتری از سطح خاک قرار گیرد در صورتی که بذر کاری و کودکاری با یک دستگاه انجام پذیرد . از فردی به فرد دیگر سرایت میکند.

مدیریت تلیسه های شكم اول متفاوت از دیگر هم گلهایهای مسن ترشان انجام میگیرد.باید توجه داشت كه آنها در زمان زایمان ۱۵۰-۱۰۰ كیلوگرم كمتر از گاوهای مسن تر گله وزن دارند.مقدار كنسانترهٔ روزانه آنها باید طوری تنظیم شود كه نسبت علوفه به كنسانتره بدرستی رعایت شود تا از مشكلات ناشی از سوء عملكرد سیستم گوارشی جلوگیری به عمل آید. پستانداری علفخوار است و معدهاش مانند دیگر نشخوارکنندگان چهار قسمتی است و شامل شکمبه (سیرابی)، نگاری، هزارلا و شیردان میباشد. توجه به سطح فیبر خام در جیره و تناوب غذایی میتواند از بروزاسیدوز شکمبه (که در اثر تجزیه سریع مواد دانهای حاصل میشود) جلوگیری نماید.

برای مثال: جو سریعتر از ذرت در شکمبه تخمیر میشود. گاومیش در اقتصاد بیش از 40 کشور دنیا از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده و پراکندگی جغرافیایی آن همه ساله در حال افزایش است. با افزایش سن نیز این لکه از پیشانی دام پاک نخواهد شد. به جوتی که با دو گاو کار می کرد “دیگوو” و اگر باچهار گاو کار می کرد “چَرگوو” می گفتند. گاوهائى که شير بيشترى توليد مىکنند در مقايسه با گاوهاى هموزن و همسن خود که شير کمترى توليد مىکنند به غذاى بيشترى احتياج دارند و مقدار پروتئين موردنياز گاوهاى شيرده ۱۶۰ تا ۲۶۸% بيشتر از مقدار پروتئين مورد احتياج براى گاو خشک است.

2. در طول سال از برنامه ی تغذیه ای که اقتصادی و متعادل شده باشد و بتواند نیازهای حیوان را برآورده نماید استفاده کنید. هیچگاه او را ندیدهام، ولی سخنان بسیاری دربارهاو بر زبانهاست؛ سخنانی بسیار متناقض و عجیب و غریب. خیر. امروزه با توجه به واکسیناسیون بیماریهایی مثل هموفیلوس آنفولانزا، سخرک و دیفتری، خروسک خطرناک و شدید بسیار کم است. علوفه با کيفيت پائين بايد بهوسيله مکملهاى پروتئينى تقويت شود. در فصل جفتگيرى گاوهاى نر ممکن است روزانه به نيمکيلوگرم مکمل پروتئينى و ۵/۲ کيلوگرم مکمل انرژى نياز داشته باشد. مقدار انرژى مورد نياز ۳۶ تا ۶۸% کلسيم و فسفر موردنياز ۱۰۰-۲۵۰ % بيشتر است.

برای بیشترشدن مقدار تولید شیره می توان تا حدودی از کنسانتره دامی استفاده کرد. گاو سیمنتال یکی از بهترین نژادهای دو منظوره شیری – گوشتی در جهان از لحاظ تولید می باشد. یک گاو شیری روزانه ۱۱ کیلوگرم علوفه سیلویی نیاز دارد. برای جلوگیری از خارج شدن سریع خوراک های آردی از بدن دام های پرواری از این علوفه استفاده می کنند. مصرف این گیاه موجب کاهش تمایل افراد به مصرف الکل شده و ازاینرو میتوان از آن بهعنوان روشی مکمل جهت ترک اعتیاد کمک گرفت.

نام این نژاد از دهکدهای به همین نام در این منطقه گرفته شده. در ادامه به معرفی بهترین گوسفندان ایرانی در اقلیمهای مختلف میپردازیم. جیره غذایی باید حاوی 60 تا 65درصد پروتئین محلول مصرفی (SIP) در کل جیره غذایی باشد. کل جیره غذایی باید حاوی 35 تا 40درصد پروتئین غیرقابل تجزیه (UIP) باشد.

دیدگاهتان را بنویسید