دریاچه ساوه – ویکی شیعه

شایان ذکر است که زخم روده به عنوان یک اختلال گوارشی رایج، همراه با بروز برخی علائم شامل دل درد اسهال خونی همراه با مخاط تعریف می شود. مره، با تلفّظ مَرَّه، در لغتنامة دهخدا «باره، کرّت، بار، دفعه، نوبت» معنی شده، و در زبان تاجیکی نیز، همانطوری که عینی در تعریف کچهبازی آورده، مَرَّه به معنی «تعداد و دورِ بازی» است، بنابراین ضبط «مَرَّه» در نسخههای عرفاتالعاشقین صحیح و «قصّه» نادرست است.

قصّه در نسخههای عرفاتالعاشقین (س، ب، د) مَرَّه آمده است، و مصحّحان، با توجه به کتاب محیط زندگی و احوال و اشعار رودکی، ضبط «قصّه» را در متن قرار داده و «مره» را در حاشیه آوردهاند. شارح با استناد به اشعار این شاعران بر آنها ایراد گرفته و گفته است آنان که در این شعار دعوی آگاهی از راز خلقت را کردهاند، ادعایشان باطل است، زیرا اگر حکیم واقعی بودند، خداپرست و زاهد میشدند و چنین نبودند. متاسفانه به دلیل چاه­ هایی که به صورت غیر قانونی حفر شده­اند و همچنین سدهایی که احاث شده دریاچه در معرض خشکسالی است.

در کتاب ارشاد از قَلانِسی نَسَفی که در نیمة اول قرن ششم هجری تألیف شده و دربارة رعایت مسائل اخلاقی و امر دینی است، جایجای شاهدها و مثالهایی از اشعار شاعران مانند رودکی، ابوشکو بلخی، فرّخی و چند شاعر ناشناس، مانند دهقان جوزین، قانع نخشبی و منصور اَبدالان، و همچنین شعرهایی که نام شاعران آنها ذکر نشده، آمده است. در تذکره الشّعرای دولتشاه سمرقندی و چندین بیت از رودکی نقل شده که یک دوبیتی آن در اشعار چاپنشدة او دیده نمیشود. این توضیحات نمونههایی بودند برای نشان دادن لزوم تصحیح انتقادی اشعار باقیماندة استاد رودکی سمرقندی. همچنین گویند، که استاد رودکی قصیدة “مادر می”- را در چند روز سروده، که از این قصیدة وزین امروز به دست ما تنها 94 بیت باقی مانده است.

ـ در کتاب شرح قصیدة فارسی خواجه ابوالهیثم احمد بن حسن جرجانی، از قرن چهارم و پنجم هجری، چند بیتی از شعرای دورة اول نقل شده، از جمله در بخشی از شرح این قصیده، که دربارة سعد و نحس عالم و مبدأ و معاد است، یک مصراع از رودکی و دو بیت از شهید بلخی و ابوطَیّب مُصْعَبی آمده است. کلمة «قصّه»، در مصراع اوّل بیت دوم، با توجّه به تمثیل چرخ کجهباز، وجه محملی ندارد.

ولی تعداد آثار هر گوینده به هیچ وجه دلیل بر نامآوری و گمنامی او نیست، سخنورانی را میشناسیم، که 5 خمسه سرودهاند، ولی کمتر از آنها نام برده میشود. لایه ضخیمی از یخ مناظر خارق العاده ای را در بایکال خلق می کند! تمام بیمارانی که در فاصله سالهای 1380 تا 1390 با بیماری سل روده ای و پریتونال و بیماری کرون به بیمارستان های قائم و امام رضا و دو کلنیک خصوصی مراجعه کرده بودند وارد مطالعه شدند. کشتی ای ساز تا بد آن گذری. «چون روزگار مکنت و سعادتی برای من آورد، در عوض درد و غمی به آن اضافه کرد، همان گونه که گردران بدون گردن نمیشود»، یعنی در کنار هر چیز خوب، چیزهای بد هم وجود دارد.

این ساز استاد را بعدها در دست مولانا میبینیم و مولانا – وارث برحقّ آدمالشّعرا، که پویاترین مثنوی پارسی، مثنوی معنوی شریف را با شکوه نی آغاز نمود، انسان کامل را شبیه نی میداند. فدای دست قلم باد دست چنگ نواز. که جهان نیست جز فسانه و باد. گِردْران با گَردن بودن مثل رایجی بوده که مترادف آن امروزه گوشت با استخوان بودن است. برای مثال کولیت اولسراتیو را میتوان با جراحی مداوا کرد زیرا این بیماری به رودهی بزرگ محدود میشود. میتوان گفت اساس و پایة اندیشة خیامی را سلطان شاعران بنا نهاد، که بعدها حکیم نیشابور و دیگر سخنوران زبده طبع فارسی آن را به کاخ بیگزند تبدل دادند.

البته با تشخیص زودهنگام این بیماری میتوان تا حد زیادی از پیشرفت آن پیشگیری کرد. مطمئنا بسیاری از افراد با شنیدن جمله ی صادرات به آمریکا کمی تعجب می کنند چرا که بر این باورند که تجارت به این کشور غیر ممکن است. “یوسف گم گشته باز آید به کنعان غم مخور” ی حافظ از مشهورترین اشعار ادبیات فارسی محسوب میشود. بعید نیست که در زمان او آب دریاچۀ آرال کاستی پذیرفته باشد، زیرا هرگاه سخن حافظ ابرو مبنی بر «راه کردن» جیحون به بحر خزر درست باشد، معلوم میشود که دریاچۀ آرال بزرگترین منابع خود را برای مدتی از دست داده بوده است.

چو از گاوان یکی باشد، که گاوان را کند ریخن. حتّی برخی محقّقان بر این نظرند، که اگر استاد در مدّت 40 سال هر روز 100 بیت گفته باشد، سرودن این تعداد اشعار از احتمال دور نیست. میوه ها و سبزیجات زیادی در برنامه غذایی خود داشته باشید و غلات کامل به جای غلات تصفیه شده مصرف کنید. چندین نوع ماده ی غذایی بر IBS اثر منفی دارند و مخففشان FODMAP ( تخمیر الیگوساکاریدها , دی ساکاریدها , مونوساکاریدها و پلی ال ) است که حاوی شکرهای پیچیده مانند لاکتوز , فروکتوز , گالاکتوز , سوربیتول , مانیتول و زیلیتول میباشند.

15 آب دریاچه آرال در اثر تغییرات حاصله در سیستم آبیاری منطقه و مصرف فزایندهء آب آمودریا و سیردریا در کانالهای آبیاری برای توسعه تولید پنبه از دههء 1960 تاکنون،حدود 40% در سطح و 66%در حجم کاهش یافته است. علائم موضعی شامل مواردی می شود که تنها بر روده بزرگ یا رکتوم اثر می گذارد و بر اندام های دور دست سرایت نمی کند. و شمس الدّوله، مجدالدّوله را از همدان هدیه فرستاد، دو دست باز، یکی… برای اتراق در اطراف این دریاچه به خاطر داشته باشید از وضعیت آب و هوای منطقه استعلام کنید و در صورت مناسب بودن شرایط، تمام وسایل مورد نیاز خود را همراه ببرید؛ زیرا در این منطقه هیچ امکاناتی وجود ندارد.

کجهبازی، که همان بازی گل یاپوچ است، با تلفّظ کجهبازی و کچهبازی، یکی از انواع بازیهای رایج در سمرقند و بخارا بوده است. خیام با تقریباً 40 رباعی، حافظ با یک کتاب غزل و سروانتس با یک “دون کیشوت” شهرة آفاقند و رودکی هم با بیش از 1000 بیت نام خویش را در تاریخ ادب فارسی جاودانه ساخت. این رباعی در محیط زندگی و احوال و اشعار رودکی و چاپهای دیگر اشعار رودکی و لغتنامه به همین صورت آمده است. نفیسی این قطعه را از رودکی دانسته و در چاپ خود آورده و در چاپهای مختلف دیگر از اشعار رودکی نیز قطعة مذکور وارد شده.

در سال 1390 سه بیت تازه از رودکی را که آقای حسین انصاری در امالی ابوسعد سَمّان ـ متکلم معتزلی زیدی ری در نیمة اول قرن 5 هجری ـ یافته بود، در سایت کتابخانة مجلس شورای اسلامی گذاشت و جناب آقای دکتر صادقی به تصحیح و توضیح آنها را به چاپ رسانید. در مسالک و ممالک (چاپ لیدن، ص 281) در باره آمل آمده است: آمل مجمع طرق خراسان الى ما وراء النهر و خوارزم على الساحل. و من داشتم که سیزده کریز بخورد»؛ «و سلطان طغرل را چرغی بود که به دشت خوارزم تذرو بسیار گرفته بود و چرز و خرگوش گرفتی و سیزده کریز بخورد».

ما فلان مقبره را برای فلان شخص مقدس ساخته ایم و یک کفش کن نیز گذاشته ایم که قبل از رفتن به زیارت، افراد کفش هایشان را در آن بگذارند. همکار فاضلم دکتر خطیبی نیز یک بیتی از رودکی را (که بسیار وصفالحال به نظر میرسد) در فرهنگنامة فارسی به فارسی ادات الفضلا که قاضی خان بَدر محمد دهلوی تألیف کرده، یافته و در وبلاگ خود نیز گذاشته است. دریاچه ارواح نوشهر یکی از زیباترین جاذبههای طبیعی استان مازندران است. بعد از جراحی، عملکرد روده معمولاً ظرف 5 روز به حالت طبیعی برمیگردد. او هم آن نوزاد مبارک را به منطقه خود برد و تا 5 سالگی از آن حضرت نگهداری کرد.

اکثر مؤلفان تذکرهها بر نبوغ بینظیر استاد رودکی اتّفاق نظر دارند، چنانچه محمّد عوفی در تذکرة معروف خویش “لباب الالباب” گوید: “چونان ذکی و تیزفهم بود، که در هشت سالگی قرآن تمامت حفظ کرد و قراعت بیاموخت و شعر گفتن گرفت و معانی دقیق میگفت چنان که خلق به وی اقبال نمودند و رغبت او زیادت شد و او را آفریدگار تعالی آوازی خوش و صوتی دلکش داده بود، به سبب آواز در مطربی افتاده بود و از ابولبعک بختیار، که در آن صنعت صاحب اخبار بود، بربط بیاموخت و در آن ماهر شد و امیر نصر بن سامانی او را به قربت حضرت خود مخصوص گردانید و کارش بالا گرفت”.

آل سامان که زبان فارسی را بر جایگاه فاخر شایسته و بایستة آن نشاند و یکی از دودمان های نیکنام در خطّة ایران زمین محسوب میشود، چند شخصیت مهم تاریخی را به عالم تقدیم داشت: امیر اسماعیل سامانی در سیاست، که برحق بارة بخارا بود و ابوعبدالله رودکی و بلعمی در ادبیات. در طول تاریخ ایران و در دورههای مختلف، مساجد بسیاری ساخته شده است؛ اما آنچه درباره مسجد جامع ساوه جلب توجه میکند این است که این مسجد، یکی از اولین مساجدی است که در کشور و مرکز ایران احداث شده. سرچشمه آن از کوههای مین گول داغ (هزار برکه) ترکیه واقع در جنوب شهر ارزروم است ، محل مذکور که در مرکز تجمع آبهای این کوهها وتشکیل ارس بوده ، بیش از 800 متراز سطح دریا ارتفاع ندارد.

باید شماری از باباها یا مشایخ صوفیه باشند که در اینجا دفن شده اند. فروغ از رودکی دارد چراغ دودة سامان. نکتة دیگر، که میخواهیم بد آن اشاره نماییم، نقش ناستردنی استاد شاعران در تحکیم و پویای زبان فارسی بود و با همت و درایت او و سخنوران دودة سامان فارسی صاحب جایگاه بالای و والا شد و پدر شعر فارسی با نبوغ بینظیر بهترین و بیشترین چکامه و سروادههای سرمدی فارسی را سرود. در ادبیات عارفانه و در تناظر با تطورات لغوی لفظ اب(پدر)، به مؤثر فی الغیر اطلاق می شود، همان طور که متأثر از غیر و منفعل از دیگری را امّ نام می نهند.

دیدگاهتان را بنویسید