جــغـــرافــــیـای ایـــــــران پـــــایــه دهــــــم

کولونوسکوپی: در این روش با ابزارهای خاصی، مشاهده کلی روده بزرگ و راستروده ممکن میشود. نکتهای که در این بخش خوب است به آن اشاره کنیم، این است که بهدلیل رایگانبودن تماشای نمایش، اطراف دریاچه همواره شلوغ است و ممکن است ازدحام جمعیت، دید شما را سد کرده و مانع لذت بردن شما از نمایش شود. مهمترین بخش این دیوان، غزلیات است. یکی دیگر از معایب پرند نداشتن آسانسور در ملکهای سنددار است.

یکی از نخستین رمانهای فارسی، مجموعهٔ سهگانهای است با عنوان شمس و طغرا که محمدباقر خسروی آن را در سال ۱۹۱۰ میلادی در کرمانشاه به چاپ رساندهاست. اشعار، به خصوص غزلیات، او ساده و روان است، مضمونِ مناسب دارد، در وزنهایی سروده شده که با الحان و ضرباهنگ موسیقی ایرانی سازگار است و واجها و آواهای آن هم همنشینی دارند. بیشترِ این شعرها به زبان فارسی است، اما اشعار مُلَمَّع و یک غزل تمام عربی هم در آن به چشم میخورد.

مسلماً یکی از معیارهای مهمی که برای سفر به هر شهری، مدنظر گردشگران است، آبوهوای حاکم بر آن شهر است. این مسیر به دلیل وجود مجموعه های تاریخی و تفریحی، شرایط اقلیمی مناسب، آب تمیز با رنگ آبی دلنشین، با باغات سرسبز و وجود کوه های اطراف و نیز به سبب دسترسی نزدیک به مرکز استان (شهرکرد) و شهر های استان اصفهان همیشه مورد توجه گردشگران بوده است. در بکرترین مناطق جنگلهای استان مازندران دریاچهای با نام دریاچه ارواح وجود دارد که با دیدن آن تلفیقی از احساس لذت دیدن منظرهای ناب و احساس ترس به شما دست خواهد داد.

او منظومهٔ فواره باغچهسرای را با نگاهی جدی به ادبیات شرق نوشته و آن را با این عبارت آغاز کردهاست: «بسیاری چون من فواره را دیدهاند اما برخی از آنان در عالم وجود نیستند و دیگران نیز در بلاد دور سیاحت میکنند.» این عبارت برداشتی است از بیتهای ۴۷۹ و ۴۸۰ باب یکم بوستان سعدی. شهر واراناسی یا بنارس در اطراف رود گنگ قرار دارد و از سوی برخی به عنوان مقدس ترین شهر آیین هندو در نظر گرفته می شود. بعد از طی کردن این مسیر وارد راه فرعی که به سوی دو روستای صلاح الدینکلای سفلی و روستای چلندر میرود، قرار بگیرید و این مسیر را ادامه دهید تا به محیطبانی نوشهر برسید.

در این میان مجتمع ستارخان، بازار روس و سوپرمارکت هایی که هر کدام از اجناس و خوراکی هایشان از یک سوی دنیا آمده اند، طرفداران بیشتری دارند. یک نکته مهم در مورد عملکرد مسجد باید در اینجا ذکر بشود و آن اینست که مساجد یک کارکرد اجتماعی و گاهی اوقات سیاسی و اقتصادی دارند و محلی هستند که اضافه بر انجام عبادات، مرکز برخورد افراد و عقاید و مباحثات و درس بوده است. در امپراتوری عثمانی، علاوه بر شرحها، دستکم هفت ترجمه ترکی از گلستان انجام شدهاست.

او در داستان مرگ پیامبر با صراحت از تأثیر سعدی میگوید و داستان را با سخنی از دیباچهٔ گلستان به پایان بردهاست. حافظ با دگرگونیهای پیدرپی در صور خیال و بنمایهها سبب میشود خیال کنیم که موضوع شعر پیوسته تغییر میکند، درحالیکه شاید چنین نباشد. مشهور است که حافظ به شیوهٔ سخنپردازی خواجوی کرمانی گرویده و همانندیِ سخنش با شعرِ خواجو مشهور است. هر سال در ۲۰ مهر مراسم بزرگداشت حافظ در آرامگاهش در شیراز با حضور پژوهشگرانی از اقصای دنیا برگزار میشود.

در تقویم رسمی ایران ۲۰ مهر روز بزرگداشت حافظ نامیده شدهاست. آوازهٔ شعر حافظ در زمان زندگیاش، به سرزمینهای دیگر مانند شبهقارهٔ هند رسید و شاعران آن سرزمینها کوشیدند تا ویژگیهای شعر حافظ را بهکار برند و بهمانند حافظ مضامین عاشقانه و عارفانه را بههم بپیوندند و از صنایع ادبی بهروش حافظ بهره گیرند. وی معتقد بود که سعدی به زبان همهٔ اقوام و ملل سخن میگوید و سخنان او مانند شکسپیر، سروانتس و هومر همیشه تازگی دارد. وی دستورهای اخلاقی کتاب گلستان را قوانین عمومی و بینالمللی میدانست. برخی منابع کهنترین ترجمهٔ گلستان به ترکی را منسوب به سیف فرغانی، شاعر قرن هفتم هجری میدانند.

الکساندر پوشکین، شاعر و نویسندهٔ نامدار روس و بنیانگذار ادبیات نوین روسی به فرهنگ و ادبیات شرق علاقهمند بود. شاهد آن که بسیاری از ایرانیان مقیم شمال ایران از شرق تا غرب، مسیر استانبول را انتخاب میکردند. 2- برخی توده های نفوذی آذرین که به آن کوههای منفرد مرکزی می گویند. با هم با برخی از این زمینهای پینت بال بیشتر آشنا میشیم اما حتما در مقالهای جداگانه به معرفی تمامی پینتبالهای تهران خواهیم پرداخت. او در طول زندگی با بسیاری از سلاطین و بزرگان تعامل داشت و با اهل علم و ادب و شعر هم همنشینی میکرد و از احوال صوفیان و درویشان زمانش هم باخبر بود؛ امّا خودش هرگز در هیچ یک از این گروهها قرار نگرفت.

حافظ در طول زندگی خود با بسیاری از پادشاهان و درباریان تعامل داشت، با اهل علم و ادب و شعر همنشینی میکرد و از احوال صوفیان و درویشان باخبر بود. حافظ هیچ گناهی را سنگینتر از مردمفریبی و ریاکاری نمیدانست و همواره به اهل تظاهر در اشعارش میتاخت. اما هیچ گناهی را سنگینتر از مردمفریبی و ریاکاری نمیدانست و همواره به افراد متظاهر در اشعارش میتاخت. شیوع بیماری در افراد متأهل و مسن بیشتر بود. من جمعۀ پیش از مسافرتش درخواست سارا برای تماس اسکایپی را پذیرفتم و بدین ترتیب او دوشنبه در زمان جلسۀ تحلیلش از آریزونا با من تماس گرفت.

افزایش صداهای روده ای همراه با درد شکم که هر چند دقیقه اتفاق می افتد. علاوه بر سینماهای چند بعدی و سینما گیم، دستگاههایی هم برای تجربهی واقعیتهای مجازی وجود دارند. افکت های تحریک پا، وزش باد، طوفان، نورهای رنگی، رعد و برق، باد از پشت سر، پاشیدن آب و لرزش صندلی باعث می شوند هیجان تماشای فیلم در این سینما چند برابر شود. این ویژگیها باعث شدهاست که موسیقیدانها از قدیمالایام از اشعار سعدی برای ساختن ترانههای خود استفاده کنند.

از عواملی جلوگیری کند که باعث استرس او میشود و رژیم غذایی خود را رعایت کند. او در این اثر به نام سعدی اشاره کرده و دربارهٔ او گفتهاست: «ما با بهره از اشعار شیخ سعدی که مانند دانههای مروارید در میان اشعار ما آمده، خوش قلم شدیم.» تشبیه کلام سعدی به دانههای مروارید نیز برگرفته از خود سعدی است. علاوه بر این، شاعران فارسیزبان هندی مانند امیرخسرو دهلوی و امیرحسن دهلوی نیز تحت تأثیر سعدی بودهاند. شعرهایی در دیگر قالبهای شعری مانند قطعه، قصیده، مثنوی و رباعی هم در این دیوان هست.هیچ نشانهای مبنی بر نابودی بخش عمدهای از اشعار حافظ در دست نیست و علاوه بر این، حافظ در زمان حیاتش شهرت زیادی داشتهاست.

مکتب حافظ رندی است و رند و رندی اساسیترین اصطلاح در شعر و جهانبینی حافظ است؛ ازاینرو، شناخت رندیْ شناخت جهانبینی و اندیشه و هنر حافظ را نتیجه میدهد. او در دیوان خود به صوفیان فریبکار و سلاطین متظاهر به دینداری کنایههای تلخ و تندی زده و در عوض، رندی و قلندری را ستایش کرده و خود را رند و خراباتی خواندهاست.با این حال، هم اصطلاحات صوفیانه در اشعار او به چشم میخورد، هم ذوق شاعرانه و هم تجلیات فلسفی و حکیمانه. شواهد موجود در آثار سعدی نشان میدهد، که او در نشستهای موسیقی شرکت میکرده و اصطلاحات و اسباب موسیقی را میشناختهاست.

در واقع اکثر شهر های جدید که در ایران ساخته می شود، نه فقط در تهران، بلکه در نقاط مختلف کشور، با این هدف احداث می شود که بار اقتصاد ملی را به دوش بکشد و کارگاه ها و شرکت های دانش بنیان و پارک های فناوری در اطراف واحد های مسکونی احداث می شود. نخستین بار به کوشش ابوالحسن جلوه در مجله جلوه انتشار یافتهاست. بهواسطهٔ این که زبان فارسی در مقاطعی از تاریخ، به ویژه در زمان گورکانیان زبان رسمی هند بوده، نسخههای خطی متعددی از گلستان، بوستان و کلیات سعدی از هند بهدست آمده که به سفارش حاکمان وقت نوشته شدهاست.

شمار همهٔ غزلهایی که بهطور کلی مورد پذیرش واقع شدهاند، کمتر از ۵۰۰ غزل است. رود نیل نیز یکی از دیدنی های مهم این کشور به شمار می آید چرا که اگر این رود وجود نداشت در این کشور موجودی باقی نمی ماند و از تمدنی هم خبری نبود. ایوان تخت مرمر و خلوت کریمخانی با قدمتی از دوره حکومت کریمخان زند، قدیمیترین بناهای مجموعه گلستان به شمار میروند. در امپراتوری عثمانی آثار سعدی و بهویژه گلستان و بوستان از اقبال عمومی برخوردار بود.

در حوزهٔ زبان عربی، پس از خیام، حافظ بیشترین اثر را داشتهاست. موسیقی شعر حافظ نیز تعبیری دیگر از وزن بهمفهوم عام آن و آراستن شعر به آهنگ بهوسیلهٔ ردیف و قافیه ازیکسو، و بهرهگیری از صنایع بدیع لفظی و معنوی ازدیگرسوست. قطعاً این عبارت بدین معنا نیست که رودکی نخستین شعر فارسی را گفته است؛ چرا که همان طور که در بالا آمد، پاسخ چنین پرسش هایی، “نمی دانم” است؛ و اگر می بینیم که در بعضی کتاب ها اولین شاعر فارسی را معرفی کرده اند، قطعاً منظور چنین کتاب هایی”اولین شاعر فارسی دری است که شعرش ثبت شده است” می باشد؛ بنابراین اگر رودکی را پدر شعر فارسی می خوانند بدین معنی است که او نخستین کسی است که به شعر فارسی دری شکل داد و آن را منظم کرد و اکنون به دست ما رسیده.

دیدگاهتان را بنویسید